Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 193 تا 216)

کلیدواژه ها :

پراکندگی ،کیفیت محیط ،بابلسر ،رشد ناموزون

کلید واژه های ماشینی : شهر ، شهر بابلسر ، کیفیت محیط زندگی ، کیفیت محیطی شهر و شکل ، کیفیت زندگی ، آنتروپی ، رشد ناموزون شهری ، شکل ناموزون شهری ، شهر و شکل ناموزون ، زندگی

گسترش روزافزون شهرها در ابعاد کالبدی، به‌ویژه در مقیاس افقی، به پیدایش پدیده‌ی نوینی با عنوان گسترش پراکنده‌ی شهری یا به‌گفته‌ای پراکنده‌رویی شهری منجر شده است، اما اینکه تا چه حد شهروندان ساکن در دو شکل متفاوت گسترده و فشرده‌ی شهری، کیفیت زندگی بالایی دارند، مساله ای است که مرتبط با ابعاد و مسائل بسیاری است. سازوکار و اشکال این پدیده در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه بسیار متفاوت است با آنچه در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا، استرالیا و کانادا در جریان است. هدف این مقاله، درواقع بررسی و تحلیل کیفیت محیط زندگی در ارتباط با رشد ناموزون شهری در شهر بابلسر است. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیل بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی و نیز، گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. برای تعیین نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپی شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش کیفیت محیط زندگی داده های به‌دست آمده در مطالعه‌ی پرسش‌نامه ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS در چارچوب آزمون T، F و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی این است که شهر بابلسر طی دهه های پس از انقلاب دارای رشد پراکنده بوده که بیشتر کیفیت محیط زندگی در این محله‌ها، شکل گرفته از کیفیت محیط زندگی در سایر محله‌های پایین‌تر دیگر است. از سویی، نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیر رشد ناموزون شهر و کیفیت محیط زندگی، همبستگی بالایی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"آنتروپی نسبی شانون،می‌تواند برای اندازه‌گیری نابرابری توزیع جمعیت یا اشتغال در واحدهای فضایی درون یکمادر شهر به کار رود که به صورت زیر تعریف می‌شود(آذر و فرجی،1381): (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این رابطه iNED?/iNED iNEDP،iNED تراکم ناحیه i و N تعداد نواحی مختلف است. سازوکار رشد بابلسر مهم‌ترین نکته در ارتباط با سازوکار رشد ناموزون شهری در شهرهای شمالی،به‌ویژه بابلسر،این است که به دلیل فواصلکم روستاها با نواحی شهری-که برای نمونه‌ی می‌توان به باقرتنگه در بابلسر اشاره کرد-به صورت فیزیکی به بافتشهر بابلسر متصل شده و این امر به پیدایش نوعی بافت بدقواره بر پیکره شهر منجر می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) سنجش کیفیت میحط زندگی محله‌های شهر بابلسر برای بررسی و تحلیل کیفیت محیط زندگی محله‌های مختلف شهر بابلسر،نتایج به دست آمده از پرسش‌نامه را با کمکبرنامه‌ی SSPS مورد تحلیل قرار داده و آزمون F،T و ضریب همبستگی پیرسون استخراج شده است. در واقع کیفیت محیطی و کیفیت محیط ساخته‌شده‌ی شهر-کهمتأثر از رشد نامتوازن شهری در محله‌های حاشیه است-در سطح پایینی قرار دارد و به کاهش حس رضایت‌مندیکیفیت زندگی از دید ساکنان در این محله منجر شده است. loV,REJI,)narheT fo ytiC ehT:ydutS esaC(noitulloP riA no pU lwarpS nabrU )naisreP nI(."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.