Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تراکم مواد معدنی استخوانی اندام برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای ایران

نویسنده:

عموم بازیکنان برای پرتاب یا ضربه زدن به توپ ، یک دست و پای برتر دارند، این برتری ممکن است به افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در اندام برتر ورزشکاران منجر شود. هدف از این تحقیق ، مقایسة تراکم مواد معدنی استخوانی دست برتر و غیربرتر و پای برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای بود. پانزده هندبالیست زن حرفه ای (میانگین ± انحراف استاندارد، سن : ٣/١±٢٣/٦ سال ، قد ٣/٦±١٦٩/٤ سانتی متر، وزن ٥/٧ ±٦٢/٩ کیلوگرم ) در این تحقیق شرکت کردند. تراکم مواد معدنی استخوان رادیوس دست برتر و غیربرتر و همچنین گردن و تروکانتر استخوان ران پای برتر و غیربرتر ورزشکاران با استفاده از دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان (DEXA) اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تراکم مواد معدنی استخوان دست برتر (٣٨١/٧ میلی گرم بر سانتی متر مربع ) و غیربرتر (٣٨٤/٣) هندبالیست ها تفاوت معناداری وجود ندارد (٠٠٥<P). اما تفاوت معناداری در تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر (٩٢٥/٤) و غیربرتر (٩٥٦/٤) آنها مشاهده شد، به طوری که تراکم مواد معدنی استخوان پای غیربرتر حدود ١٠ درصد بیشتر از پای برتر بود (٠٠٥>P). تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر به طور معناداری بیشتر از دست برتر و غیربرتر بود (٠٠٥>P). تراکم مواد معدنی اندام تحتانی هندبالیست ها بیشتر از اندام فوقانی آنها بود (٠٠٥>P). تراکم مواد معدنی استخوان بالاتنه نیز به طور معناداری بیشتر از پایین تنه بود (٠٠٥>P). می توان نتیجه گرفت که درگیری بیشتر پای غیربرتر در تیک آف ، استارت ، توقف ، پرش و فرود در هندبال موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در پای غیربرتر می شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.