Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی

نویسنده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی انجام گرفت . بدین منظور ١٠٠ کشتی گیر آزاد و ١٠٠ کشتی گیر فرنگی انتخاب شدند. آسیب های قسمت های مختلف تنه از طریق پرسشنامة مخصوص بررسی شد. همچنین از هر سبک کشتی ٥٠ نفر برای ارزیابی راستای ستون فقرات با استفاده از دستگاه اسپاینال موس انتخاب شد. اندازة زاویة کرانیوورتبرال با استفاده از عکس برداری از نمای جانبی سر و گردن و به کمک نرم افزار اتوکد به دست آمد. داده های بدست آمده با آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که آسیب گردن در کشتی گیران آزاد به طور معنی داری بیشتر از کشتی گیران فرنگی است (٠٠٣٥=P)، با وجود این ، شکستگی دنده (٠٠٣٣=P) و اندازة زاویة کرانیوورتبرال (٠٠٤٨=P) در کشتی گیران فرنگی به طور معنی داری بیشتر است . اما در آسیب های عضلانی ، مفصلی و جراحت ناحیة پشت و کمر و نیز زاویة کیفوز و لوردوز بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد(٠٠٥<P). براساس نتایج تحقیق حاضر باید در نحوة اجرای فنون کشتی آزاد آموزش بهتری داده شود، زیرا یکی از عوامل آسیب گردن ، اجرای ناقص زیرگیری ها و سایر فنون است که موجب گیر افتادن گردن در دستان حریف می شود. همچنین باید به فرنگی کاران آموزش داده شود تا برای لیفت کردن حریف با خم کردن زانو عضلات چهارسر را به جای بازکننده ستون فقرات به کار گیرند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.