Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه های آموزشی با رویکرد LibQual مورد کتابخانه های دانشگاه یزد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 40 تا 51)

کلیدواژه ها :

کتابخانه ،کیفیت خدمات ،سروکوآل ،مدل تحلیل شکاف ،لایب کوآل

کلید واژه های ماشینی : کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه یزد ، سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی ، اطلاعات ، کیفیت خدمات ، کتابخانه‌های دانشگاه یزد ، میان انتظارها و ادراکهای استفاده‌کنندگان ، ارزیابی سطح کیفیت خدمات ، نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات ، بهبود کیفیت خدمات کتابخانه ، شکاف میان انتظارها و ادراکهای

اندازه‌گیری کیفیت خدمات در کتابخانه‌های آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا داشتن کتابخانه‌هایی با کیفیت بالا می‌تواند فرایند توسعه پایدار را در کشورها تسهیل نماید. «لایب کوآل» به عنوان یک تکنیک نوین و کاربردی است که در راستای سنجش و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه از طریق تعیین میزان شکاف میان انتظارها و ادراکهای استفاده‌کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله، با استفاده از این تکنیک ، کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه یزد ـ شامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های مجتمعهای آموزشی ـ در ابعاد مختلف کیفی مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاصل بیانگر این است که سطح کیفی خدمات این کتابخانه‌ها در حد مطلوب استفاده‌کنندگان نیست و میان انتظارها و ادراکهای استفاده‌کنندگان، شکاف وجود دارد و این شکاف در ابعاد دسترسی به اطلاعات و کنترل شخصی، عمیق تر است.در پایان، پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت خدمات و کاهش شکاف در هر کدام از ابعاد ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"«لایب کوآل»[3] به عنوان یک تکنیک نوین و کاربردی است که در راستای سنجش و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه از طریق تعیین میزان شکاف میان انتظارها و ادراکهای استفاده‌کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان یک تکنیک نوین و کاربردی است که در راستای سنجش و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه از طریق تعیین میزان شکاف میان انتظارها و ادراکهای استفاده‌کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از مدل LibQual ، سطح کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های دانشگاه یزد را از دیدگاه استفاده‌کنندگان از این خدمات مورد بررسی قرار داده و با شناسایی شکاف های موجود در ارائه خدمات مطلوب ،پیشنهادهای لازم را برای رفع این شکافها ارائه دهد. جدول1: نتایج حاصل از تحلیل پایایی پرسشنامه ها پرسشنامه ابعاد کیفیت پرسشنامه انتظارهایاستفاده‌کنندگان پرسشنامه ادراکهای استفاده‌کنندگان پرسشنامه برداشت کارکنان از انتظارهای استفاده‌کنندگان اثر سرویس کتابخانه به عنوان یک محل کنترل شخصی دسترسی به اطلاعات 865/0 885/0 82/0 852/0 780/0 716/0 745/0 695/0 819/0 773/0 86/0 73/0 تجزیه و تحلیل اطلاعات در این بخش، ابتدا داده های جمع آوری شده از دیدگاه آمار توصیفی بررسی گردید و سپس با استفاده از آزمونهای آماری، تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل این فرضیه مبین این است که بین میزان تأثیر ابعاد چهارگانه بر روی کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های دانشگاه یزد تفاوتی معنادار وجود دارد. با توجه به اطلاعات حاصل از تحلیل اطلاعات ، فرضیه‌های اهم 1 و اخص 1 الی 4 مورد تأیید قرار نگرفت؛ یعنی میان انتظارها و ادراکهای استفاده‌کنندگان از خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های دانشگاه یزد شکاف وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.