Skip to main content
فهرست مقالات

مارک ایران به کجا می رود؟ بررسی مارک ایران در سه مرحله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 3 تا 18)

کلیدواژه ها :

مارک ایران ،مارک ،سیستم جامع کتابخانة ملی (رسا)

کلید واژه های ماشینی : مارک ایران ، سیستم جامع کتابخانة ملی ، فیلد ، دستنامة مارک ایران ، دستنامة مارک ایران و شکل ، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه م‍ل‍ی ای‍ران ، برچسب رکورد مارک ایران ، اطلاعات ، فیلد فرعی ، اندیشة تولید مارک ایران

از هنگامی که اندیشة تولید مارک ایران به عنوان موضوع یک پایان نامه شکل گرفت تاکنون که مارک ایران در «سیستم جامع کتابخانة ملی (رسا)» به منزلة بخشی از پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود، سه مرحله طی شده است: مارک ایران به صورت یک پایان نامة دکتری، دستنامة مارک ایران و شکل عملیاتی آن در «سیستم جامع کتابخانة ملی (رسا)». مارک ایران طی این سه مرحله، تغییراتی داشته که محتوای نوشتة حاضر را تشکیل می دهد. آنچه تلاش می‌شود در این نوشته ارائه شود، میزان وابستگی هر مرحله به تغییرات و پیشنهادهایی است که در مرحلة پیش از آن انجام شده، و نیز تعیین این نکته است که آیا مارک ایران در حال طی کردن سیری کمالگرا یا نقص‌گراست.

خلاصه ماشینی:

"710 1#$9س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ (????: ت‍ه‍ران‌) 712 ##$9س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ 801 #0$aIR$bک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ 915 ##$aف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ 930 ##$aBF$c1 932 ##$bY 1. 700 #1$9ح‍اک‍م‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌ 712 ##$9دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ 801 #0$aIR$bک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ 915 ##$aف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ 930 ##$aBF$c1 932 ##$bY در فیلد 225، «فروست»، برای نشانگر اول در مارک ایران، ارزشی به صورت # وجود ندارد. 2. برای نشانگر اول در فیلد 500، «عنوان قراردادی»، از ارزش # استفاده شده است که اصلا در مارک ایران وجود ندارد. 6. در نمونة مارک ایران از فیلد 305، یادداشتهای مربوط به ویراست و تاریخچة کتابشناختی اثر برای عبارت «چاپ دوم» و در مثال رسا از فیلد 300، «یادداشتهای کلی» برای این منظور استفاده شده است. دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ 801 #0$aIR$bک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ 915 ##$aف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ 930 ##$aBF$c1 932 ##$bY 1. 5. در رسا از فیلد 700 برای سرشناسة تنالگانی استفاده شده در حالی که در مارک ایران این فیلد برای «نام شخص ـ به منزلة سرشناسه (مسئولیت معنوی درجه اول)» آمده است. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ 801 #0$aIR$bک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ 915 ##$aف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ 930 ##$aBF$c1 932 ##$bY 1. اگر تغییرات به وجود آمده مورد تأیید کمیتة ملی مارک ایران است، این تغییرات با اطلاع و تأیید کمیتة دائمی یونی (Permanent Unimarc Committee) مارک بوده است؟ بررسی آخرین ویراست یونی مارک که به سال 2004 مربوط است توسط نگارنده نشان داد که حد اقل فیلدهای افزوه شده در رسا که در نمونه های مارک ایران وجود ندارند، در یونی مارک نیز دیده نمی شوند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.