Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 20 تا 38)

کلیدواژه ها :

جنسیت ،اینترنت ،کتابخانه ،مشهد ،مقطع تحصیلی ،انگیزه‌های مطالعه ،انگیزه‌های خواندن ،دانش‌آموزان پنجم ابتدایی ،دانش‌آموزان سوم راهنمایی ،میزان برخورداری ،نمرة املا ،نمرة فارسی ،معدل درسی

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان ، کاربران ، رابط ، نمره ، پژوهش ، انگیزه‌های مطالعه ، نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی ، لذت ، رقابت ، رابط کاربر

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزه‌های مطالعه بر روی 304 نفر از دانش‌آموزان مقاطع پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی شهر مشهد انجام شده است. این نمونه، به صورت خوشه‌ای انتخاب شده، و پرسشنامة انگیزه‌های خواندن MRQ در اختیار آنان قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد دانش‌آموزان مورد بررسی، کمابیش همة انگیزه‌های خواندن را دارند و میزان این انگیزه‌ها از ضعیف تا متوسط، رتبه‌گذاری شده است. «رقابت»، «اهمیت»، «لذت» و «نمره» از انگیزه‌هایی بودند که در دانش‌آموزان مورد بررسی نسبت به بقیه در سطح بالاتری قرار داشتند و انگیزه‌های اجتناب از مطالعه، مطالعه به دلایل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تکلیف، نسبت به بقیة انگیزه‌ها نمره‌های کمتری را به خود اختصاص دادند. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش عبارتند از: بین انگیزه‌های اهمیت، شناخت، نمره و رقابت، از لحاظ میزان برخورداری، تفاوتی معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های لذت و به دلایل اجتماعی بر اساس جنسیت، تفاوتی معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، اهمیت، شناخته شدن، نمره، اجتماعی و اجتناب بر حسب مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، شناخته شدن، اجتماعی و رقابت با معدل نمره املای دانش‌آموزان مورد بررسی در دو سال اخیر، رابطة معنادار وجود دارد. همین نتیجه به غیر از انگیزة شناخته شدن در مورد معدل نمره فارسی دانش‌آموزان مورد بررسی، در دو سال اخیر دیده می‌شود. بین انگیزه‌های اثر بخشی، چالش بر انگیزی، کنجکاوی و تکلیف و معدل درسی دانش‌آموزان مورد بررسی، رابطة معنادار وجود داشت. بین انگیزه‌های چالش برانگیزی، شناخته شدن، نمره و رقابت و عضویت فعال در کتابخانه، رابطة معنادار دیده شد. البته در این مورد، رابطة بین انگیزه‌های یادشده و عضویت فعال در کتابخانه منفی بود. بین هیچ کدام از انگیزه‌های مختلف مطالعه و میزان آشنایی دانش‌آموزان مورد بررسی با اینترنت، رابطة معناداری دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"آزمون «یومان ویتنی» برای تفاوت انگیزه‌ها بر اساس جنسیت اثر بخشی چالش کنجکاوی لذت اهمیت تکلیف شناخت نمره اجتماعی رقابت اجتناب آزمون یومن ویتنی 11018 10201 11541 9901 10507 10662 1030 10492 9453 10969 11463 z 701/0- 775/1- 014/0- 164/2- 728/0- 171/1- 606/1- 396/1- 741/2- 765/0- 115/0- p-value 483/0 076/0 989/0 030/0 467/0 242/0 108/0 163/0 006/0 444/0 908/0 همان‌طور که از نتایج جدول 4-1 بر می‌آید، در هر دو انگیزة لذت و به دلایل اجتماعی، بین دو جنس دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد؛ به این صورت که دختران، در این دو مورد انگیزه‌های بالاتری نسبت به پسران از خود نشان داده‌اند. آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین انگیزه‌های مختلف مطالعه در دانش‌آموزان مورد بررسی و میزان آشنایی آنها با اینترنت انگیزه‌ها اثر بخشی چالش برانگیزی کنجکاوی لذت اهمیت تکلیف شناخت نمره اجتماعی رقابت اجتناب ضریب همبستگی اسپیرمن 027/0- 008/0 046/0 002/0 111/0- 067/0- 026/0- 004/0- 083/0 048/0- 088/0 سطح معناداری 640/0 883/0 424/0 975/0 056/0 246/0 657/0 940/0 151/0 401/0 125/0 نتیجه‌گیری انگیزه‌های مطالعة دانش‌آموزان، نشان دهندة رویکردها و هدفهایی است که آنان از انجام فعالیتی چون خواندن و مطالعه در پی آنند. مطالعات و تحقیقات بسیاری (از جمله زره ساز، 1384؛ Aleven & Koedinger, 2000du Boulay, Luckin & del soldato, 1999; Grasel et al, 2001; Renkl, 2002; Newman, 1994) نشان داده است که کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای مختلف، اغلب به شکل مطلوب و مؤثری از این امکانات استفاده نمی‌کنند و یا حتی آنها را به طور کلی نادیده می‌گیرند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.