Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 119 تا 146)

کلیدواژه ها :

استاندارد ACRL ،سنجش سواد اطلاعاتی ،پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه ، سواد اطلاعاتی ، سواد اطلاعاتی دانشجویان ، دانشجویان ، سنجش سواد اطلاعاتی ، سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ، سواد اطلاعاتی دانشجویان جدید ، اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی ، استاندارد ، مهارتهای سواد اطلاعاتی

پژوهش حاضر به منظور تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی به روش پیمایشی انجام شده است. برای سنجش روایی، محتوایی و صوری، پرسشهای طراحی شده در اختیار استادان و دانشجویان دکترای گروه‌ کتابداری دانشگاه فردوسی و کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد و کتابداران بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی قرار گرفت. براساس قضاوت این گروه از داوران، پرسشنامه طراحی شده روایی محتوایی بالایی دارد. به علاوه، برای سنجش روایی سازه، از آزمون تحلیل عاملی نیز استفاده شد. تحلیل عوامل داده‌ها در مجموع 225/65% از واریانس سواد اطلاعاتی توسط نمونه آماری را برآورد و تبیین کرد. به منظور بررسی پایایی ابزار تدوین شده در مرحلة مطالعه مقدماتی پرسشنامه بین یک گروه 30 نفره از دانشجویان و در مرحله بعد بین حجم نمونه 335 نفره از دانشجویان جدید و نمونه‌ای 338 نفره از دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ در پیش آزمون 77/0، و در دو گروه 83/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد سواد اطلاعاتی دانشجویان جدید و سال آخر، از حد متوسط کمتر است و بین مهارتهای سواد اطلاعاتی واقعی دانشجویان جدید و سال آخر کارشناسی، تفاوت وجود دارد. بنابراین، فضای آموزشی دانشگاه بر افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان موثر است.

خلاصه ماشینی:

"در ادامه ، به منظور بررسی روایی محتوایی و صوری، پرسشهای طراحی شده در اختیار استادان و دانشجویان دکترای گروه‌ کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت و از آنان خواسته شد با توجه به شاخص و سنجه برآیندی استاندارد قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، درباره میزان مناسبت هر یک از سؤالها نظر بدهند. در جدول شماره 4، میزان تفاوت سواد اطلاعاتی مربوط به دانشجویان جدید حوزه‌های مختلف آموزشی (علوم انسانی، کشاورزی، علوم پایه و مهندسی) با استفاده از آزمون تحلیل واریانس ارائه شده است. در جدول 8، سطح معناداری میزان تفاوت سواد اطلاعاتی مربوط به دانشجویان سال آخر حوزه‌های مختلف آموزشی (علوم انسانی، کشاورزی، علوم پایه و مهندسی) با استفاده از آزمون تحلیل واریانس محاسبه شده است. در جدول شماره 9، نمره‌های میانگین و انحراف معیار دانشجویان سال آخر در 5 استاندارد قابلیت سواد اطلاعاتی به تفکیک حوزه‌های آموزشی (علوم انسانی، کشاورزی، علوم پایه و مهندسی) ارائه شده است. نتایج آزمون t در بررسی تفاوت مهارتهای سواد اطلاعاتی واقعی و پایة دانشجویان جدید و سال آخر شاخص/ گروه تعداد میانگین انحراف معیار مقدارt درجه آزادی سطح معناداری جدید 285 20/28 968/9 74/9- 605 000/0 سال آخر 322 75/39 691/17 همان‌گونه که از داده‌های مندرج در جدول شماره 13 برمی‌آید، مقدار t مشاهده شده 74/9- در سطح 99% معنادار است. Results of the standardized assessment of information literacy skills (SAILS) for Weber State University."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.