Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و رتبه بندی معیارهای مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از ANP فازی و TOPSIS فازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (27 صفحه - از 319 تا 345)

کلیدواژه ها :

مکان یابی کتابخانه های عمومی ،مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومیجدول ،رتبه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به معیار اندازه و فضای مکان با استفاده مؤلفه‌های مربوط به فاصله با فاصله با ایده‌آل منفی رتبه جدول ،رتبه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به معیار عوامل و ویژگیهای بومی با استفاده از تکنیک فازی مؤلفه‌های مربوط به معیار عوامل و ویژگیهای بومیفاصله با ایده آل مثبتفاصله با ایده‌آل منفی وزن نهاییرتبه جدول ،رتبه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به معیار جغرافیای طبیعی منطقه با استفاده از تکنیک فازی مؤلفه‌های مربوط به معیار جغرافیای طبیعیفاصله با ایده آل مثبتفاصله با ایده‌آل منفی وزن نهاییرتبه جدول ،رتبه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به معیار جهت یابی مکان کتابخانه با استفاده از تکنیک فازی مؤلفه‌های مربوط به معیار جهت‌یابی مکان کتابخانهفاصله با ایده آل مثبتفاصله با ایده‌آل منفی وزن نهاییرتبه

کلید واژه های ماشینی : مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی ، رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی ، کتابخانه ، مکان ، مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده ، جغرافیای طبیعی منطقه جهت‌یابی مکان ، فازی ، منطقه جهت‌یابی مکان کتابخانه اندازه ، جهت‌یابی مکان کتابخانه ، معیارهای اصلی مکان‌یابی کتابخانه

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی انجام شده است. با بررسی متون و پژوهشهای مشابه، شش معیار اصلی و 24 معیار فرعی به دست آمد. این معیارها مطابق نظر استادان و متخصصان رشته های کتابداری و جغرافیای برنامه‌ریزی شهری و با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و ANP فازی رتبه‌بندی شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، با توجه به وزن نهایی به دست آمده برای هر یک از معیارهای اصلی و فرعی، معیارهای اصلی سازگاری، مرکزیت، اندازه و فضای مکان، عوامل و ویژگیهای بومی، جغرافیای طبیعی منطقه و جهت‌یابی مکان کتابخانه، به ترتیب در رتبه‌های اول تا ششم قرار گرفتند. نتایج این پژوهش می‌تواند در مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی کشور به کار گرفته شود و راهگشای پژوهشهای آتی باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش، اگرچه در انتها مناطق مناسب برای احداث کتابخانه مشخص شده است،‌ تمام معیارهای مؤثر با مکان‌یابی از جمله، اندازه و فضای مکان، جهت‌یابی مکان کتابخانه، جغرافیای طبیعی مکان و عوامل و ویژگیهای بومی ایران مانند وقف و دیدگاه مقامات، لحاظ نگردیده است. ماتریس میانگین هندسی مقایسه‌های زوجی وابستگی داخلی معیارهای اصلی مکان‌یابی کتابخانه، با توجه به معیار مرکزیت وزن نهایی عوامل و ویژگیهای بومی جغرافیای طبیعی منطقه جهت‌یابی مکان کتابخانه اندازه و فضای مکان سازگاری مرکزیت 0. درجه اهمیت معیارهای اصلی مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شرح درجه اهمیت حاصل از فرایند تحلیل شبکه ای فازی رتبه از لحاظ میزان تاثیرگذاری سازگاری 262/0 1 مرکزیت 249/0 2 اندازه و فضای مکان 205/0 3 عوامل و ویژگیهای بومی 153/0 4 جغرافیای طبیعی منطقه 076/0 5 جهت یابی مکان کتابخانه 055/0 6 با توجه به وزنهای به دست آمده برای هریک از شش دسته معیارهای اصلی و امتیازهای جمع شده براساس پرسشنامه پژوهش، رتبه‌بندی معیارهای فرعی هریک از شش دسته معیار اصلی مذکور، با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی به شرح جدولهای 11 تا 16 می‌باشد. به طور کلی، از آنجا که نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابق با دیدگاه متخصصان کتابداری و برنامه‌ریزی شهری است و در تجزیه و تحلیل آن نیز از تکنیکهای معتبر استفاده شده است، می‌تواند راهگشای امر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی در کشور باشد و در پژوهش مشابه در این زمینه به کار گرفته شوند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.