Skip to main content
فهرست مقالات

کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

ارتباط دهان به دهان در بازاریابی یکی از مهم ترین ابزارهای غیر رسمی ارتباطات در میان مصرف کنندگان در مورد کالاها، خدمات و سازمان ها است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش نیز بررسی ارتباط میان کانون کنترل با ارتباط دهان به دهان در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام شده و نمونه آماری این پژوهش 243 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. ضریب های همبستگی پیرسون میان کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان نشان می-دهد که کانون کنترل درونی رابطه مثبت و معناراری با ارتباط دهان به دهان، کانون کنترل بیرونی با گرایش به شانس رابطه منفی و معناداری با ارتباط دهان به دهان داشته است. اما کانون کنترل بیرونی با گرایش به افراد قدرتمند رابطه معناداری با ارتباط دهان به دهان نداشته است. همچنین نتایج آزمون t با نمونه های مستقل بیانگر آن است که زنان نسبت به مردان بیشتر در ارتباط دهان به دهان مشارکت می-کنند.

خلاصه ماشینی:

"به اعتقـاد دربـایکس و وان هامـه دلایلـی کـه نشـان دهنـده قدرت ارتباط دهان به دهان می باشد به قرار زیر است : اول ارتباط دهان به دهان معتبرتر از منابع تجاری و اطلاعاتی تحت کنتـرل شـرکت اسـت ، دوم ارتباط دهان به دهان یک ارتباط واقعی است و همانند روند جریـان پیـام مـی توانـد دو طرفه باشد و سوم اینکه افراد تجربیات خود را در مورد کالاهـا و خـدمات و مـارک هـا بـا دیگران درمیان می گذارند و این برای مشتریان بالقوه می تواند به کاهش ریسک منجر شود . ضـریب آلفای محاسبه شده برای سؤال های مربوط ارتباط دهان بـه دهـان ٠/٨٧ و بـرای سـؤال هـای مرتبط با کانون کنترل درونی ٠/٧٣، کانون کنترل درونی گرایش به شـانس ٠/٦٩ و کـانون کنترل درونی گرایش به افراد قدرتمند ٠/٦٥ بوده است . به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان ، آزمون t با نمونه های مستقل بـرای بررسی تفاوت میانگین نمرات زنـان و مـردان در ارتبـاط دهـان بـه دهـان و آزمـون تحلیـل واریانس برای تعیین معنادار بودن تفاوت میـانگین هـا دانشـجویان براسـاس رشـته تحصـیلی استفاده شده است . بررسی تفاوت میانگین ارتباط دهان به دهان افراد نمونه از نظر رشته تحصیلی متغیر میانگین انحراف معیار df f Sig علوم انسانی 3/8 0/83 2 علوم پایه 3/12 1/02 240 0/835 0/363 مهندسی 3/22 0/79 242 نتیجه گیری نتایج این پژوهشگر بیانگر این است که رابطه مثبت و معناداری بین کانون کنترل درونی و ارتباط دهان به دهان وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.