Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات آزادسازی های تجاری و مالی بر اندازه ی دولت - مطالعه موردی: ایران -

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 61 تا 74)

مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگی و میزان تأثیرات آزاد سازی تجاری و مالی را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ایران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل نماید. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی برای بررسی رابطه بلند مدت متغیرها و نیز از ساز و کار الگوی تصحیح خطای برداری برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت بین متغیرها استفاده گردیده است. سری های زمانی مورد استفاده جهت تخمین الگوها شامل داده های سال های 1338 تا 1386 است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری اندازه ی دولت را کاهش می دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کاهش رشد اندازه دولت بیش از تأثیرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه ی دولت است.

خلاصه ماشینی:

"الگویی که بر اساس آن روش ARDL برای برآورد اثر متغیرهای توضیحی چون مجموع خالص صادرات و واردات کالا و خدمات، به قیمت های ثابت سال 1376 بر تولید ناخالص داخلی حقیقی که بیانگر شاخص ازادسازی تجاری است و هم چنین لگاریتم نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی که نمایانگر شاخص آزادسازی مالی می باشد بر میزان رشد اندازه ی دولت مطابق با رابطه ی (11) استفاده شده، به شرح زیر است: (17) در این رابطه متغیرهای زیر نیز وارد شده است: متغیر روند زمانی، متغیر مجازی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 که کمیت آن برای سال های قبل از انقلاب صفر و برای سال های بعد از انقلاب یک می‌باشد و متغیر مجازی جنگ تحمیلی که در سال های 1367-1359 عدد یک و برای بقیه ی سال ها عدد صفر را می پذیرد. الگوی برآورد شده مربوط به روابط بلند مدت متغیرهای توضیحی مدل با متغیر وابسته به شرح زیر بدست آمده است: با توجه به ضرایب بدست آمده از مدل بلند مدت مشخص می شود که در بلند مدت ارتباط معکوس و معنی داری میان افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و رشد اندازه ی دولت وجود دارد. تحلیل نتایج کوتاه مدت به روش VECM همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM) که بیان کننده ی ارتباط بین متغیر رشد اندازه ی دولت با متغیرهای مستقل الگو در کوتاه مدت است و پویایی مدل کوتاه مدت مدل را نشان می دهد، عبارتست از: در کوتاه مدت نیز با توجه به ضرایب بدست آمده از مدل تصحیح خطای برداری، مشخص می شود که در کوتاه مدت ارتباط معکوس و معنی داری میان افزایش سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی و رشد اندازه ی دولت وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.