Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 21 تا 40)

کلیدواژه ها :

دینداری ،اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی ،یاسوج ،نگرش به عملکرد پلیس ،نظریه­ ساختاریابی

کلید واژه های ماشینی : احساس امنیت ، احساس امنیت اجتماعی ، امنیت اجتماعی در شهر یاسوج ، شهر یاسوج ، احساس امنیت اجتماعی در شهر ، شهر ، میزان احساس امنیت اجتماعی ، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ، عوامل مؤثر بر احساس امنیت ، شهر یاسوج احساس امنیت اجتماعی

تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج انجام شده است. آمارهای اخیر گویای رشد جرایم و کثرت نزاع های دسته جمعی در شهر یاسوج است. از آنجا که اختلال در امنیت، پیامد و بازتاب های نگران­کننده ای دارد و از طرف دیگر، بی­تردید در ایجاد امنیت و احساس امنیت، عوامل گوناگونی دخالت دارد، در این تحقیق به بررسی برخی از این عوامل پرداخته شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، افراد 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده که 380 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن، میان افراد مجرد و متاهل، میان لرها و سایر اقوام و ... از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد. همچنین، رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان دینداری، نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابسته میزان احساس امنیت اجتماعی دیده شد. در بین متغیرهای تحقیق، اعتماد اجتماعی با 32 درصد، بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیت اجتماعی داشت. با استفاده از واریانس ترکیب خطی، متغیرهای مستقل 7/41 درصد از واریانس احساس امنیت اجتماعی تبیین گردید.

خلاصه ماشینی:

"اهداف جزئی پژوهش حاضر عبارت است از: -شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی درشهر یاسوج؛ -شناخت تأثیر عوامل فرهنگی(نگرش نسبت بهنقش پلیس،میزان دینداری،استفاده از رسانه‌ها)براحساس امنیت اجتماعی؛ -شناخت تأثیر عوامل اجتماعی(پایگاه اقتصادی،اجتماعی،اعتماد اجتماعی،قومیت و جنسیت)براحساس امنیت اجتماعی؛ -شناخت مهمترین عامل مؤثر بر احساس امنیتاجتماعی،از بین عوامل مورد مطالعه؛ -ارائه راهکارهایی برای افزایش احساس امنیتاجتماعی شهروندان در شهر یاسوج. در این تحقیق،از نظریه جامعه شناختی تالکوت پارسنز و نظریه‌هایمربوط به حوزه مطالعات امنیت باری بوزان و الویور استفاده شده و نتایج آن نشان داده است کهمتغیرهای گرایش به مشارکت در تأمین امنیت،تلقیاز عملکرد پلیس و پایگاه اجتماعی-اقتصادی بهصورت مستقیم و متغیر احساس محرومیت نسبی بهطور معکوس بر احساس امنیت اجتماعی افرادتأثیرگذار هستند. توزیع این متغیر در چهار دسته به شرح ذیلاست: (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به نتایج جدول فوق می‌توان گفتاحساس امنیت اجتماعی از وضعیت مطلوبیبرخوردار نیست زیرا که بیش از نیمی از افراد موردمطالعه دارای احساس امنیت در سطح متوسط رو بهپایین و پایین هستند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد،با توجه بهآزمون تفاوت میانگین‌ها،متغیر جنسیت رابطه قویتریرا نسبت به بقیه متغیرها داشته است،اما متغیر تأهلرابطه معنی‌داری با احساس امنیت برقرار نکرده است. با قرار دادن اعتماداجتماعی ذیل مفهوم قواعد هنجاری و از آنجا کهاعتماد طبق تعریف ارائه شده در بخش تعریفمفاهیم،شامل انتظاراتی است که افراد نسبت به افراد،گروه‌ها،سازمان‌ها و نهادهایی که در جامعه هستند،دارند،می‌توان نتیجه تحقیق را مبنی بر اینکه اعتماداجتماعی با 32 درصد بیشترین سهم را در تبیینمتغیر احساس امنیت اجتماعی دارد،گویای این امردانست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.