Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 83 تا 102)

کلیدواژه ها :

پیشگیری ،سرقت ،بیرجند ،GIS ،کانون جرم

کلید واژه های ماشینی : جرایم ، جرایم سرقت در شهر بیرجند ، سرقت ، شهر بیرجند ، شهر ، جرم سرقت ، اطلاعات ، وقوع جرم سرقت در شهر ، شناسایی ، مکان

زمینه و هدف: سرقت از مهمترین بزه هایی است که جوامع شهری و بویژه متولیان امر امنیت در شهر بیرجند با آن روبه رو هستند. لذا شناسایی کانون های جرم سرقت به منظور مدیریت هدفمند نیروهای پلیس و شناسایی عوامل مکانی دخیل در شکل گیری جرم، به عنوان هدف پژوهش انتخاب گردیده است. روش شناسی: برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده و در راستای شناخت و نمایش الگوی مکانی حاکم بر جرایم سرقت، از روش های آماری گرافیک مبنا درمحیط GIS شامل نقطه مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و آزمون تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. در راستای بررسی وضعیت خوشه ای بودن جرایم نیز از آزمون نزدیکترین همسایه( NNI ) استفاده شده است. در نهایت، کانون های جرم سرقت بر روی نقشه هایی با مقیاس 2000/1 ارائه گردیده است. نتایج و یافته ها: مهمترین کانون های جرم سرقت در شهر بیرجند مربوط به بافت مرکزی شهر؛ یعنی محدوده بازار اصلی و قدیمی شهر است و در پهنه بندی جرم شناسی شهر بیرجند، نقاط شلوغ و پر ازدحام به عنوان کانون های جرم سرقت مطرح شده اند. نتیجه را می توان در دو قالب مطرح کرد: 1) وظایف مدیران شهری: بر این اساس، مشخص می شود که مدیریت شهری در اثنای توسعه شهر از بافت قدیمی و تاریخی شهر غافل گردیده و این امر به آن منجر شده است که این محدوده از نظر فضایی برای انجام بزه های شهری مقبولیت ویژه ای پیدا کند؛ 2) نیروی انتظامی: نیروی انتظامی با شناخت این کانون های جرم باید نسبت به استقرار هدفمند نیروها و امکانات در این مناطق اقدام نماید و رویکرد پیشگیری موقعیت مدار را مبنای کار خود قرا دهد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه را می‌توان در دو قالب مطرح کرد:1)وظایف مدیران شهری:بر این اساس،مشخص می‌شود که مدیریت شهری در اثنای توسعه شهر از بافتقدیمی و تاریخی شهر غافل گردیده و این امر به آن منجر شده است که این محدوده از نظر فضایی برای انجامبزه‌های شهری مقبولیت ویژه‌ای پیدا کند؛2)نیروی انتظامی:نیروی انتظامی با شناخت این کانون‌های جرم بایدنسبت به استقرار هدفمند نیروها و امکانات در این مناطق اقدام نماید و رویکرد پیشگیری موقعیت مدار رامبنای کار خود قرار دهد. از طرف دیگر،بدیهی است که توزیعجرایم سرقت در تمام مناطق شهر یکسان نیست وتحت تاثیر عوامل فیزیکی،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی در نقاط مختلف شهر شاهد تراکم ناموزوناین پدیده هستیم،بنابراین،پرسش‌هایی که در اینپژوهش کوشیده‌ایم به آنها پاسخ دهیم،عبارتند از: *آیا توزیع فضایی انواع جرایم سرقت در شهربیرجند به صورت تصادفی و یکنواخت است؟ *مهمترین کانون‌های وقوع جرایم مربوط بهسرقت در شهر بیرجند چگونه است؟ پیشینه تحقیق در نیمه اول قرن نوزدهم،نخستین کسی که به شکلعلمی به بررسی رابطه بین محیط جغرافیایی و جرمپرداخت،دانشمند بلژیکی به نام کتله{o1o}بود. همچنین،نادر رحیمی(1385)،درپژوهشی به منظور شناسایی رابطه بین شرایط محیطیو مکانی ارتکاب جرم با عنوان«تحلیل فضایی جرم وجنایت در محدوده شهر کرج با استفاده از SIG« ،بابررسی چگونگی پیدایش،کیفیت و نحوه پراکندگیاعمال مجرمانه در محدوده جغرافیایی شهر،به ایننتیجه رسید که به کمک نمایش فضایی اعمالمجرمانه و تلفیق این اطلاعات با داده‌های ارتکابجرایم و شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی مجرم ومحل سکونت او،امکان شناسایی کانون‌های جرم‌خیزو پیش‌بینی محل‌های وقوع ناهنجاری در محدوده{o(1) )4891(;la te dna grebneerG o} {o(2) )7991(,nivraL o} {o(3) )7991(,relliT o} &%00216ZVAG002G% شهر فراهم می‌شود و اطلاعات به دست آمده بهشکل مؤثری می‌تواند به کاهش میزان جرم در سطحشهر کرج کمک کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.