Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 103 تا 121)

کلیدواژه ها :

رسانه ،احساس امنیت ،مشهد ،عملکرد پلیس

کلید واژه های ماشینی : احساس امنیت شهروندان شهر مشهد ، احساس امنیت ، رسانه‌ها ، شهر ، عملکرد پلیس ، عملکرد پلیس و رسانه‌های جمعی ، بررسی احساس امنیت شهروندان شهر ، جرم ، میزان احساس امنیت ، عملکرد رسانه‌ها و عملکرد پلیس

احساس امنیت؛ در امان بودن یا در امان حس کردن شخص از هر گونه تهدید تعریف می شود و حضور مردم در فضای عمومی شهر، مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی است. ناامنی مکان ها و فضاهای عمومی، نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی ، هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج نا امنی های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت ، عوامل موثر برآن و راهکارهای تقویت احساس امنیت در شهرها ضرورت یافته است. در پی چنین ضرورتی، نوشتار حاضر بر آن است تا با تاکید بر دو عامل رسانه های جمعی و عملکرد پلیس، به بررسی احساس امنیت شهروندان شهر مشهد بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ، تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات تجزیه و تحلیل و فرضیات آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین احساس امنیت شهروندان شهر مشهد و شاخص های عملکرد رسانه ها و عملکرد پلیس رابطه معناداری وجود دارد. و در نهایت، راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی مناطق شهری ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیسال اول،شماره دوم،تابستان 1391دریافت:90/9/24 پذیرش:91/5/28صص 121-103 سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهدبا تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه‌های جمعی اصغر ضرابی،استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان زکیه شرفی،کارشناس ارشد جغرافیای دانشگاه شیراز مهدی زنگنه،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان{o*o} چکیده {IBاحساس امنیت؛در امان بودن یا در امان حس کردن شخص از هرگونه تهدید تعریف می‌شود و حضور مردمدر فضای عمومی شهر،مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. با توجه به اینامر،تعدادی از متغیرها که در مطالعات مختلف بیشترمورد تأکید قرار گرفته‌اند و در ضمن روابط قویتریرا از خود نشان داده‌اند،تحت عنوان متغیرهایکنترل بررسی و مطالعه می‌شوند،تا بدین وسیلهامکان شناخت ابعاد گسترده‌تر و دقیقتری از عواملمؤثر بر احساس امنیت فراهم شود که این امر سببسهولت و دقت بیشتر در مطالعه عوامل تأثیرگذار براحساس امنیت خواهد شد... براساستئوری‌ها و چارچوب نظری پژوهش(مانند دیدگاهروان‌شناسان اجتماعی،مکتب کارکردگراییساختاری،دیدگاه تعامل‌گرایی،نظریه پردازانی چوناینگلهارت،مک گرگور،دیدگاه آسیب‌پذیری،نظریه{o(1) 0002,icirelC dna sailliK o} {o(2) 1991,rolyaT & notgnivoC o} فشار اجتماعی و احساس محرومیت نسبی)اعتقاد براین است که عوامل و ویژگی‌های فردی،به خصوصطبقه اجتماعی تعیین‌کننده میزان احساس امنیت افراداست و هرچه فرد از لحاظ عوامل اقتصادی و رفاهیدر وضعیت مناسبی قرار داشته باشد،میزان احساسامنیت این افراد نیز بالاتر رفته و هرچه فرد به لحاظاقتصادی و نیازهای کمی و کیفی زندگی‌اش ناتوانباشد و احساس آسیب‌پذیری بیشتری کند،فرد بهلحاظ داشتن احساس امنیت در سطح پایین‌تری قراردارد(ساروخانی و نویدنیا،1385:91-93). همچنین:براساس آزمون آماره کای اسکوئر{o2o}مقدار آماره و سطح معناداری به قرار زیر است کهرابطه معناداری را بین متغیرها نشان می‌دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود){o(1) erauqS-ihC nosraeP o} {o(2) erauqS-ihC nosraeP o} (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول فوق احساس امنیت اجتماعی را براساسمیزان سن و میزان درآمد سرپرست خانوار نشانمی‌دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.