Skip to main content
فهرست مقالات

نسبت بین الهیات و تاریخ در آراء ولفهارت پانن برگ

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 33 تا 48)

کلیدواژه ها :

نقد تاریخی ،الهیات مسیحی ،الهیات تاریخی ،پانن برگ

کلید واژه های ماشینی : پانن برگ ، الهیات ، تاریخ ، آراء ولفهارت پانن برگ ، عیسی مسیح ، وحی ، خدا ، ایمان ، تفکر ، خداوند

یکی از مباحث مهم الهیات جدید مسیحی نسبت ایمان و تاریخ است. سرآغاز این بحث به نقد تاریخی کتاب مقدس باز می گردد. آنچه انگیزه پرداختن به تاریخ و نسبت آن با ایمان را به وجود آورده است، ارتباط میان الوهیت (به مثابه یک واقعیت) و دنیایی است که آن را حوادث تاریخی می سازد. پانن برگ تحت تاثیر سنت ایده آلیسم آلمان و تفکر فلسفی هگل در باب تاریخ و نیز فضای نقد تاریخی، الهیات مسیحی را در متن مباحث تاریخی مدرن قرار داد و با مواجهه ای انتقادی از منظر الهیات به بررسی آن پرداخت. پانن برگ در این راستا می کوشد، با ارائه تفسیری هرمنوتیکی از مساله انکشاف الهی یا وحی متناسب با تفکر تاریخی مدرن، از الهیات مبتنی بر تاریخ رستگاری به الهیات تاریخی روی آورد.

خلاصه ماشینی:

"بدین ترتیب،هگل با تفسیر خاص خود از تاریخ وپیوند آن با دیدگاه‌های مسیحی و مقوله انکشافنفس خداوند،برداشت متفاوتی را در باب ماهیتتاریخ و ماهیت وحی و ارتباط این دو به دست دادکه مهمترین دستاویز پانن برگ در مباحث مربوط بهالهیات تاریخی است. در پاسخ به این سوال و در اینمرحله است که پانن برگ به منظور استحکام موضعخود در باب وحدت و معناداری تاریخ،اهمیت وضرورت قائل بودن به وجود یک تاریخ جهانی و عامرا مطرح می‌کند که به‌زعم وی مهمترین عامل معنادارشدن تاریخ است،به طوری که بدون آن تاریخ فاقدمعنا و مفهوم و صرفا مجموعه‌ای از حوادث نسبی وبی‌ارتباط با یکدیگر خواهد بود )truK 56:4891,hcoK( . مسأله دیگری که در این میان باید بدان پرداختو از اهمیت بسزایی نزد پانن برگ به عنوان یک متألهمسیحی برخوردار است،نحوه ارتباط و تداوم سنت{o(12)- noitapicitnA o} یهودی در آراء مسیحی و شخص عیسی مسیح ومسأله ماهیت پایان تاریخ است. بنابراین،ازنظر پانن برگ تاریخ سنت یهودی-مسیحی واقعه‌ایاست بین وعده و تحقق که پانن برگ اصطلاح خاص"تاریخ انتقال سنت{o13o}"را برای رساندن معنای موردنظر خود به کار می‌برد،چرا که این مفهوم توصیفروشنتری از فرایند دگرگونی تاریخی سنت به دستمی‌دهد؛فرایندی که طی آن معنای واقعه‌ای خاص کهبه منزله وعده تجربه شده است،غالبا در جریانتحول و بسط تاریخی آن واقعه به شکلی دگرگونمی‌شود که اکنون تفسیر معنای وعده از خلال و بهمیانجی تحقق آن صورت می‌پذیرد(آلن گاووی:42)و بر همین مبناست که ارتباط بین عهد عتیق و جدیدنیز روشن می‌شود؛بدین ترتیب که عیسی را تنها درسایه وعده‌های عهد عتیق می‌توان همان انکشاف الهیتلقی نمود )97:4891,hcoK truK( ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.