Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های فرزند پروری الدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 1 تا 8)

کلیدواژه ها :

پرخاشگری ،سبک های فرزندپروی ،سبک دموکراتیک ،سبک استبدادی ،سبک سهل گیرانه

کلید واژه های ماشینی : پرخاشگری ، سبک ، سبک فرزندپروری ، نوجوانان شهرستان شبستر ، نوجوانان ، سبک فرزندپروری دموکراتیک با پرخاشگری ، سبک استبدادی و پرخاشگری فیزیکی ، سبک دموکراتیک و پرخاشگری کلامی ، سبک دموکراتیک ، سبک استبدادی و پرخاشگری کلامی

یکی از عوامل موثر در بروز اختلال های رفتاری، عامل خانواده، بویژه الگوی رفتاری والدین است.از این رو، محققان نتیجه گرفته اند که بین بدرفتاری والدین واختلال رفتاری فرزندان ارتباط وجود دارد؛ ارتباطی که می تواند نقش سبک های فرزند پروری را در ایجاد مشکلات رفتاری نوجوانان، نظیر پرخاشگری بررسی کند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر بوده است. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی بوده. نمونه آماری نیز 60 نفر از دانش آموزان شهرستان شبستر بودند؛ که با استفاده از پرسشنامه سبک های فرزند پروری«بومریند» و پرخاشگری« اچ.باس و مارک پری» برسی شدند. یافته ها: بین سبک دمو کراتیک و پرخاشگری رابطه وجود نداشت. بین سبک دموکراتیک و پرخاشگری فیزیکی رابطه وجود داشت(05/0 p< ).بین سبک دموکراتیک و خصومت رابطه وجود داشت(05/0 p< ).بین سبک دموکراتیک و خشم رابطه وجود داشت(05/0 p< ).بین سبک دموکراتیک و پرخاشگری کلامی رابطه وجود داشت(05/0 p< ).بین سبک سهل گیرانه و پرخاشگری رابطه وجود نداشت . بین سبک سهل گیرانه و پرخاشگری فیزیکی رابطه وجود نداشت . بین سبک سهل گیرانه و خصومت رابطه وجود نداشت . بین سبک سهل گیرانه و خشم رابطه وجود نداشت . بین سبک سهل گیرانه و پرخاشگری کلامی رابطه وجود نداشت . بین سبک استبدادی و پرخاشگری رابطه وجود نداشت . بین سبک استبدادی و پرخاشگری فیزیکی رابطه وجود نداشت . بین سبک استبدادی و خصومت رابطه وجود نداشت.بین سبک استبدادی و خشم رابطه وجود نداشت. بین سبک استبدادی و پرخاشگری کلامی رابطه وجود نداشت . نتیجه اینکه بهترین روش فرزندپروری برای کاهش پرخاشگری و مولفه های آن سبک دموکراتیک بود.

خلاصه ماشینی:

"کاتز و گاتمن{o6o}(1993)در تحقیقات خودبه این نتیجه رسیدند:والدینی که برای حلتعارض‌های خود سبک‌های خصمانه‌ای به کارمی‌برند،فرزندانی دارند که دارای نشانه‌های رفتار{o(1)- lekym o} {o(5)- retsuL&amp;llamS o} {o(2)- sygrA o} {o(6)- namtaG&amp;zataK o} {o(3)- tsirgnA o} {o(7)- rebraB&amp;hsraM o} {o(4)- tlaW&amp;redliW o} ضد اجتماعی‌تر هستند(برجعلی،1380). فرضیه‌های زیر قابل تدوین است: 1-بین سبک فرزندپروری دموکراتیک والدین ومؤلفه‌های پرخاشگری نوجوانان(پرخاشگری،پرخاشگری فیزیکی،پرخاشگری کلامی،خصومت وخشم)رابطه وجود دارد. 2-بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه والدین ومؤلفه‌های پرخاشگری نوجوانان(پرخاشگری،پرخاشگری فیزیکی،پرخاشگریکلامی،خصومت و خشم)رابطه وجود دارد. 3-بین سبک فرزندپروری استبدادی والدین ومؤلفه‌های پرخاشگری نوجوانان(پرخاشگری،پرخاشگری فیزیکی،پرخاشگری کلامی،خصومت وخشم)رابطه وجود دارد. نتیجه این نظرخواهی نشان داد که{o(8)- dnirmuaB o} {o(9)- yrreP&amp;ssaB o} {o(10)- eriannoitseuQ elyts gnoitneraP o} &amp;%00102RSOG001G% پرسشنامه مذکور دارای روایی بالایی است و برایتعیین پایانی آن از روش بازآزمایی استفاده کرده وبعد از گذشت یک هفته میزان پایایی سهل‌گیرانه،0/69 برای استبدادی 0/77و برای دموکراتیک /730 به دست آمده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)فرضیه اول:بین سبک فرزندپروری دموکراتیکوالدین و مؤلفه‌های پرخاشگری نوجوانان(پرخاشگری،پرخاشگری فیزیکی،پرخاشگریکلامی،خصومت و خشم)رابطه وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)فرضیه سوم:بین سبک فرزندپروری استبدادیوالدین و مؤلفه‌های پرخاشگری نوجوانان(پرخاشگری،پرخاشگری فیزیکی،پرخاشگریکلامی،خصومت و خشم)رابطه وجود دارد. بنابراین سبک فرزندپروری دموکراتیک بیانگرتعامل مناسب و توام با صمیمیت و درعین‌حال،کنترل منصفانه و واقع‌بینانه است،ولی سبکفرزندپروری سهل‌گیرانه و استبدادی بیانگر تعاملنامناسب و نادیده گرفتن و درعین‌حال،کنترل غیرمنصفانه و غیر منطقی است و با توجه به اهمیتی کهجوامع امروزی برای تداوم و بقای خانواده و سلامتروانی افراد جامعه قائل هستند،بررسی مشکلات وعواملی که منجر به زوال خانواده و پرخاشگریفرزندان می‌انجامد،ضروری به نظر می‌رسد،که دراین میان خانواده و شیوه برخورد و تربیتی والدین،اصلی‌ترین و بیشترین نقش را در بوجود آمدنمشکلات رفتاری و شخصیتی و اجتماعی در فرزندانمی‌شود. ygolohcysP laicoS dna yksiR."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.