Skip to main content
فهرست مقالات

نفت و انرژی هسته‌ای: گذشته، حال و آینده

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : انرژی ، نفت ، هسته‌ای ، تولید برق ، نفت و انرژی ، گاز ، امنیت ، بازار ، مصرف ، انرژی هسته‌ای در تولید برق

خلاصه ماشینی:

"نگرانی‌های مربوط به نفت عبارت است از:امنیت عرضه،حساسیت ژئوپلیتیکی،بی‌ثباتی بها،آلودگی آب ناشی ازتأسیسات ساحلی و مربوط به نفتکشها،آلودگی خاکزمین‌هایی که در آنها فعالیت‌های نفتی انجام می‌شود،انتشار مواد اسیدی( xOS,XON و موادی که در تغییرآب و هوای کره زمین نقش اساسی دارد و دی‌اکسیدکربنو کابوس پایان یافتن منابع نفت(برای بررسی بیشتر درزمینۀ انرژی و محیط زیست نگاه کنید به هلدرن3واسمیت42000). نفت در چند دهۀ گذشته برتریبی‌چون و چرای خود را در ترابری جاده‌ای و ریلی و بعنوانمادۀ اولیۀ صنایع گوناگون حفظ کرده است،اما در بازارهایگرمایش خانگی و صنعتی با گاز و دست کم در تولید برق باانرژی هسته‌ای به گونۀ جدی رقابت داشته است. انرژی هسته‌ای در بیشتر کشورهای صنعتی به سببمنافع ذاتی‌اش مانند هزینه‌های پایین سوخت،مصرف کمسوخت و زبالۀ کم،پراکندگی یکنواخت منابع عظیم انرژیهسته‌ای ازنظر جغرافیایی(در مقایسه با نفت)،امکانذخیره کردن سوخت برای بلندمدت،جذابیتهای مربوط بهتکنولوژی پیشرفتۀ انرژی هسته‌ای و پتاسنیل سودهایناشی از مقیاس بزرگ،هنوز هم مورد توجه است. بویژه ممکن است انرژیهسته‌ای جانشین گاز طبیعی در تولید برق شود و گازانرژی هسته‌ای در بیشتر کشورهایصنعتی به سبب منافع ذاتی‌اش مانندهزینه‌های پایین سوخت،مصرف کم سوختو زبالۀ کم،پراکندگی یکنواخت منابع عظیمانرژی هسته‌ای ازنظر جغرافیایی(در مقایسه بانفت)،امکان ذخیره کردن سوخت برایبلندمدت،جذابیتهای مربوط به تکنولوژیپیشرفتۀ انرژی هسته‌ای و پتانسیل سودهایناشی از مقیاس بزرگ،هنوز هم مورد توجهاست. با توجه با آنچه در مورد رقابت غیر مستقیم بین انرژیهسته‌ای و فرآورده‌های نفتی گفته شد،بررسی سهم بازاربرق از کل انرژی بعنوان تابعی از تولید برق هسته‌ای درکشورهای گوناگون سودمند خواهد بود. در کوتاه‌مدت از دید اقتصادی با توجه به هزینه‌هایسرمایه‌گذاری و هزینه‌هیا سوخت این گمان وجود داردکه برای تولید برق اضافی در کشورهای عضو DCEO بیشتر زغال‌سنگ و گاز طبیعی به کار رود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.