Skip to main content
فهرست مقالات

صرفه‌جویی انرژی؛ از رؤیا تا واقعیت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : انرژی ، مصرف انرژی ، صنایع ، رشد ، تولید ، رشد مصرف انرژی ، شدت انرژی ، صرفه‌جویی انرژی ، کاهش مصرف انرژی ، نفت

خلاصه ماشینی:

"برنامه‌های توسعه‌ای کشور بویژه دربخش صنعت گویای تداوم روند رشد مصرفانرژی است و در واقع کاهش سطح مصرفانرژی به سادگی امکان‌پذیر نیست مگر آنکهدولت با جدیت سیاست‌های غیر قیمتیصرفه‌جویی انرژی را پیگیری کند و برایتداوم آن ابزارهای قیمتی را به کار بندد تا امکانتخصیص دوبارۀ منابع فراهم آید و روند رشدسریع مصرف انرژی مهار شود. ازاین‌رو با فرض ثابت بودن شرایط کنونیو ادامه یافتن آن در آینده،رشد مصرف انرژی در سطحنمودار 2:روند شدت انرژی در دوره 1383-1366 (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3:سیمای بخش صنعت و معدن در اقتصاد (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:حساب‌های ملی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدول 4:تولید فرآورده‌های انرژی‌بر دورۀ 83-1376 واحد:هزار تن و برای کاشی هزار متر مربع(به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:وزارت صنایع و معادن جدول 5:وضع صنعت سیمان در برنامه پنج ساله چهارم توسعه (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:گزارش سیمان،وزارت صنایع،1385 جدول 6:توسعه ناوگان ترابری در دوره 1382-1370 (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:مرکز آمار ایران&%23309ESEG233G% بالایی تداوم می‌یابد و کاهش مصرف انرژیامکان‌پذیر نخواهد بود. هرچند روند تاریخیگویای آن است که در مرحلۀ توسعۀ اقتصادی،صنایعانرژی‌بر در اقتصاد گسترش می‌یابد ولی می‌توان بابهره‌گیری از تکنولوژی‌های تازه و دستاوردهای دیگرکشورها بر شدت انرژی اثر گذاشت و از رشد فزایندۀهرچند برای آغاز اقدامات در زمینۀصرفه‌جویی در انرژی در ایران اعمالسیاست‌های غیر قیمتی از بعد اقتصادی،اجتماعی و سیاسی پذیرفتنی‌تر است،ولیبرای تداوم آن و همچنین مهار کردن مصرفانرژی لازم است از ابزارهای قیمتی نیز بهرهگرفته شود زیرا بها می‌تواند نقشی بنیادی درتحولات تکنولوژیک و ارزیابی طرحهایاقتصادی بازی کند و امکان تخصیص دوبارۀمنابع را نیز فراهم آورد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.