Skip to main content
فهرست مقالات

آیا دوران تازه‌ای در تاریخ بشر آغاز شده است؟

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دوران تازه‌ای در تاریخ بشر ، امپریالیسم ، سیاسی ، استعمار ، تاریخ بشر آغاز ، سرمایه‌داری ، ستم ، مبارزه ، محروم ، دوران تازه‌ای در تاریخ بشرآغاز

خلاصه ماشینی:

"تاکنون دربارۀ علل داخلی و خارجی آنچه در جامعۀشوروی رخ داده است،بسیار گفته شده و به‌نظر می‌رسد کههنوز نکات فراوانی ناگفته مانده باشد،اما آنچه بی‌درنگ پساز فروپاشی نظام شوروی در مجامع علمی،سیاسی وفرهنگی جهان در کشورهای گوناگون و سازمانهایاجتماعی و سیاسی در مستعمرات به گستردگی مطرح شداین پرسش بود که آیا این رویداد را چنان‌که دولتها و محافلامپریالیستی و ارتجاعی عنوان و تبلیغ می‌کنند می‌توانبه معنا و مفهوم شکست قطعی جنبش‌های مردمی ضدامپریالیسم و پیروزی بی‌چون و چرای شیوۀ تولید و نظاماجتماعی سرمایه‌داری و ماندگاری امپریالیسم سرمایه‌داریدانست و پذیرفت؟آیا دیگر تلاش انسانهای محروم در راهحق و عدالت در جهان،بویژه در مستعمرات،برای رهایی ازامپریالیسم سرمایه‌داری و شیوۀ تولید مستعمراتی و طبقۀحاکم که خود محصول سلطۀ امپریالیسم در این جوامعاست راه به جایی خواهد برد و موفق خواهد شد؟ آیا باید این رویداد را به معنای پیروزی شیوۀ تولید سرمایه‌داری و امپرایالیسم و بعنوان یک واقعیت همیشگیپذیرفت و در برابر آن تسلیم شد؟آیا چنان‌که نظریه‌پردازاننظام سرمایه‌داری تبلیغ می‌کنند،لیبرالیسم واپسین مرحله ازتاریخ زندگی بشری است؟و ما به پایان تاریخ رسیده‌ایم؟یااینکه پس از این رویداد،دوران تازه‌ای در تاریخ بشر،درجریان مبارزۀ تاریخی میان فقر و غنا،میان ستم و داد،میانمحرومان و غارتگران و میان آزادیخواهان و سرمایه‌داری وامپریالیسم آغاز می‌شود؟و در این مرحله،محرومان وستمدیدگان جهان بویژه در مستعمرات خواهند توانست باآموختن از تجاربی که در همۀ زمینه‌ها به دست آمده است بهمبارزۀ خود در راه رهایی و دفاع از حق حیات ادامه دهند وپیروز شوند؟ بی‌گمان این رویداد به معنای شکست بی‌چون و چراینظریات آزادیخواهانه و عدالت خواهانه،بدان‌گونه که عواملو چاکران ملی و جهانی سرمایه‌داری تبلیغ می‌کنند پایانتاریخ نیست و نمی‌تواند باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.