Skip to main content
فهرست مقالات

فساد و ابعاد آسیب‌ شناسی آن در نظام اداری ایران

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"فساد اداری و اقتصادی،پدیده ومسأله‌ای جهانی است که به گونۀ چشمگیر درسایۀ تحولات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی،ابعادی تازه و پیچیده‌تر یافته است(مانند سرطان)که افزون برمتلاشی کردن سازمان از درون،بی‌رحمانه ازیک سازمان به سازمانی دیگر و از یک نهاد بهنهادی دیگر سرایت می‌کند و به فروپاشی نظامسیاسی می‌انجامد. -پنهان کردن درآمد ناشی از فساد -سوءاستفاده از مسئولیت برای سود شخصی -ثروت‌اندوزی غیرقانونی در سایۀ سوءاستفاده ازمسئولیت و مقام رسمی -بهره‌جویی از اطلاعات طبقه‌بندی شده یا محرمانه باهدف انتفاع شخصی -تغییر کاربری و بهره‌برداری نادرست از اموال عمومی -به دست آوردن سودهای نامشروع -پول‌شویی -جرایم مرتبط با حسابرسی -دلالی نفوذ از سوی افراد «سازمان جهانی شفاف‌سازی»،رشوه دادن و روشهگرفتن را نیز از نشانه‌های آشکار فساد می‌داند. 4-پرسشهای آغازین: 1-آیا فساد متأثر از اندازع و بزرگی دولت است؟ 2-ایا افزایش دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادیموجب افزایش فرصتهای بالقوه برای فساد می‌شود؟ 3-آیا فساد از ساختارهای مستعد در سازمانهای اداریایران اثر می‌پذیرد؟ 4-ایا فساد کارایی سازمان دولت را کاهش می‌دهد وباعث تضعیف دولت می‌شود؟ 5-آیا فساد سبب تضعیف حکومت و ایجاد اختلال درتوسعه ملی می‌شود؟ 6-آیا فساد سرمایه‌گذاری در جامعه را کاهش می‌دهد؟ 7-آیا فساد به فرسایش سرمایۀ اجتماعی در جامعهمی‌انجامد؟ 8-آیا فساد به فقر محرومیت در جامعه دامن می‌زند؟ 9-آیا فساد در سایۀ نبود یا ناکارآمدی قوانین و مقررات وشفاف نبودن فرایند کارها گسترش می‌یابد؟ 10-آیا میان جنسیت و فاسد رابطه وجود دارد؟ 5-فساد در جهان بانک جهانی در گزارش«توسعۀ جهانی»خود آورده استبررسی‌های انجام شده در سراسر جهان گواه بر آن است کههرچه دامنی فساد در جوامع گوناگون گسترش یابد،رشداقتصادی و درآمد سرانه کاهش می‌یابد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.