Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی مناسک عمره مفرده بر شادکامی و سلامت روانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (22 صفحه - از 41 تا 62)

کلیدواژه ها :

عمره مفرده ،شادکامی و سلامت روانی

happiness ،mental health ،lesser pilgrimage

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ، شادکامی و سلامت روانی ، شادکامی ، آزمون ، آزمون ، مناسک عمره مفرده بر شادکامی ، مناسک عمره مفرده ، دین ، دانشجویان ، اثربخشی مناسک عمره

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مناسک عمره بر شادکامی و نیز سلامت روانی دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کاروان های دانشجویی عمره گزار سال 1386 بوده است. نمونه آماری این پژوهش 104 نفر از دانشجویانی بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای از بین دو کاروان دانشجویی عمره گزار انتخاب شده اند. در این پژوهش از روش شبه تجربی استفاده شده است. داده ها به کمک آزمون t، تحلیل واریانس و شفه تجزیه و تحلیل شده اند. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق، پرسش نامه شادکامی 29 سوالی آکسفورد و پرسش نامه 28 سوالی سلامت عمومی است. آزمودنی ها در سه مرحله، یعنی یک ماه قبل از سفر(پیش آزمون)، یک روز پس از انجام مناسک عمره مفرده (پس آزمون) و یک ماه پس از بازگشت از سفر(پی گیری)، پرسش نامه ها را تکمیل کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که انجام مناسک عمره مفرده بر سطح شادکامی آزمودنی ها اثر داشته و آن را افزایش داده و سطح سلامت روانی آنها را بهبود بخشیده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 1: شاخص‌های توصیفی متغیرهای شادکامی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آنها متغیرها تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد شادکامی      رضایت از زندگی      حرمت خود      بهزیستی فاعلی      رضایت خاطر      خلق مثبت      سلامت روانی      نشانه‌های جسمانی      اضطراب و بی‌خوابی      نارساکنش‌وری اجتماعی      افسردگی      برای بررسی دو فرضیه پژوهش (تأثیر مناسک عمره بر شادکامی و سلامت روانی شرکت‌کنندگان)، از آزمون تحلیل واریانس و آزمون شفه به تفکیک سه مرحله دریافت اطلاعات استفاده شد که نتایج آن در جدول‌های 2 و 3 آمده است. رضایت از زندگی پیش‌آزمون پس‌آزمون (*)   پیگیری    پس‌آزمون پیش‌آزمون (*)   پیگیری    پیگیری پیش‌آزمون    پس‌آزمون    حرمت خود پیش‌آزمون پس‌آزمون    پیگیری    پس‌آزمون پیش‌آزمون    پیگیری    پیگیری پیش‌آزمون    پس‌آزمون    بهزیستی فاعلی پیش‌آزمون پس‌آزمون    پیگیری    پس‌آزمون پیش‌آزمون    پیگیری    پیگیری پیش‌آزمون    پس‌آزمون    رضایت خاطر پیش‌آزمون پس‌آزمون    پیگیری    پس‌آزمون پیش‌آزمون    پیگیری    پیگیری پیش‌آزمون    پس‌آزمون    خلق مثبت پیش‌آزمون پس‌آزمون    پیگیری    پس‌آزمون پیش‌آزمون    پیگیری    پیگیری پیش‌آزمون    پس‌آزمون    نتایج آزمون شفه (جدول 5) در عوامل نشان می‌دهد که تغییر شادکامی به علت تغییر در عاملرضایت از زندگی است؛ به این معنا که در زمان انجام مناسک عمره، میزان رضایت فرد اززندگی افزایش یافته است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.