Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد سیستم معادلات تقاضا با توجه به نقش مشخصه های اجتماعی خانوار

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 109 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : خانوار ، برآورد مجموعه معادلات تقاضا ، تقاضا ، برآورد ، روشهای اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی ، برآورد سیستم معادلات تقاضا ، اطلاعات تابلویی ، قیمت ، اطلاعات تابلویی در برآورد مجموعه ، استفاده از اطلاعات تابلویی

مقاله حاضر سعی دارد با مطالعه الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی در دوره زمانی‌ 1374-1371در قالب مجموعه معادلات تقریبا ایده‌ال‌1به بررسی و اندازه‌گیری عوامل‌ موثر بر تصمیم‌گیری خانوارها در تخصیص درآمد خود بین گروههای مصرفی بپردازد. اهداف و نکات بارز این مطالعه عبارت‌اند از: الف.برآورد مجموعه معادلات تقاضا و به دست آوردن کششهای قیمتی و درآمدی ب.استفاده از اطلاعات تابلویی در برآورد مجموعه معادلات تقاضا2 ج.وارد کردن نقش مشخصه‌های اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری خانوار د.آزمون تجربی محدودیتهای نظری،نظریه مصرف‌کننده ه.بررسی وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی در دوره مورد نظر در راستای اهداف پیش‌گفته،مقاله در سه بخش شکل گرفته است.پس از مقدمه، بخش اول،مروری مختصر بر مجموعه معادلات تقاضا به ویژه مجموعه معادلات تقاضای‌ تقریبا ایده‌ال خواهد داشت و بخش دوم،روش برآورد معادلات اقتصادی را با استفاده از اطلاعات تابلویی نشان می‌دهد.بخش سوم به ارایه نتایج برآورد مجموعه معادلات،کششهای‌ قیمتی و درآمدی،نقش مشخصه‌های اجتماعی خانوار در تقاضا و به آزمون تجربی‌ محدودیتهای نظری اختصاص یافته است.ضمن آنکه از روابط به دست آمده در جهت‌ شناخت وضعیت معیشتی خانوارهای مورد بررسی،استفاده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"این الگو به منظور در نظر گرفتن تأثیر قیمتها توسط دیتون و مولباور بسط داده شده است و با (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته( GLS )الگوی(1)به V1/2 نیاز است که برابر است‌18با: اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی مشخص شود،ابتدا مجموعه معادلات مورد نظر با استفاده از روشهای‌ قیمت باعث کاهش مقدار تقاضا به میزان کمتر از یک درصد می‌شود)و گروه دوم حمل و نقل و ارتباطات را پر کشش(به این تعبیر که افزایش یک درصد در قیمت باعث کاهش مقدار تقاضا به میزان بیشتر Giffen جدول 5-برآورد مجموعه معادلات(2)با استفاده از روشهای اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی ج. برآورد مجموعه معادلات تقاضا با استفاده از روشهای اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی با در ج. برآورد مجموعه معادلات تقاضا با استفاده از روشهای اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی با در Exact Aggregation جدول 8-برآورد مجموعه معادلات(2)با استفاده از روشهای اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی و با وارد کردن نقش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 9-کششهای قیمتی(متقاطع و خودی)گروههای پنجگانه حاصل از برآورد مجموعه معادلات تقاضا با استفاده از روشهای اقتصادسنجی اطلاعات تابلویی و با در نظر تغییرات سهم هر گروه مصرفی در مخارج کل بر حسب بعد خانوار رسم شده است. و نقل و ارتباطات و سایر هزینه‌ها کاسته و به سهم کالاهای خوراک و مسکن افزوده می‌شود اما این کاهش‌ مهمترین جنبه‌های کاربردی مجموعه معادلات تقاضا نیز محاسبه شاخصی برای این منظور است. همانگونه که ملاحظه می‌شود نرخ تورم گروه خوراک و مسکن تقریبا در شهر و روستا یکسان است اما 74 مطلوبیتی کمتر از مطلوبیت سال 71 داشته‌اند و در این کاهش سهم گروههای پردرآمد بیشتر است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)