Skip to main content
فهرست مقالات

تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 201 تا 218)

نابرابری قدرت چانـه زنـی طـرفین قـرارداد فرانـشیزو دسترسـی نـابرابر آنـان بـه اطلاعـاتی که می تواند در تعیین عوضین قـراردادی مـوثر باشـد سـبب شـده اسـت نظامهـای مختلـف حقــوقی در جهــت برقــراری تــوازن قــراردادی، تعهــداتی را برطــرف اعطاکننــده امتیــاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جـامع راجـع بـه همـه جنبـه هـای مـرتبط بـا فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم تـرین تکلیفـی اسـت کـه در راسـتای رسـیدن بـه هـدف فوق بر طرف اعطاکننده امتیاز بار شـده اسـت . احکـام قـضایی کـشورهای پیـشرو در ارائـه خدمات مرتبط با فرانشیز نشان مـی دهـد کـه بخـشی مهـم از اختلافـات ناشـی از قـرارداد فرانـشیز مربـوط بـه ایـن تعهـد اسـت . در ایـن مقالـه ضـمن تعیـین حـدود تعهـد فـوق ، ضـمانتهای اجـرای تخلـف از آن مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد.در ایـن ارتبـاط ابطـال ، قابلیت ابطال و اصـلاح قـرارداد مطـرح شـده اسـت . نظریـه مـورد قبـول در حقـوق ایـران مورد بررسی قرار گرفته است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.