Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 57 تا 68)

کلیدواژه ها :

دختران فراری ،خودکارآمدی ،کیفیت زندگی ،پژوهش مورد منفرد

Self ،quality of life ،Single ،runaway girls ،subject research ،Efficiency

کلید واژه های ماشینی : خودکارآمدی ، اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت ، کیفیت زندگی ، آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی ، کیفیت زندگی دختران فراری ، آموزش ، کیفیت زندگی در دختران فراری ، پژوهش ، پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ، مداخله

پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی برکیفیت زندگی در دختران فراری شهر اصفهان است. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح خط پایه ی چندگانه با شرکت کنندگان استفاده شده است. آزمودنی های این پژوهش سه دختر فراری ساکن در مرکز ارشاد بهزیستی شهر اصفهان هستند، که پس از موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند و طی 12 جلسه ی مداخله ی انفرادی، آموزش خودکارآمدی را دریافت کردند و یک ماه پس از پایان مداخله به مدت 2 هفته ی پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. یافته های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد مداخله ی مورد نظر در مورد هر سه آزمودنی اثر بخش بوده است(با PND 100% برای دو آزمودنی و 91% برای یک آزمودنی). نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش های قبلی نشان می دهد که با افزایش خودکارآمدی، کیفیت زندگی افراد بهبود پیدا می کند. بنابراین آموزش خودکارآمدی در این پژوهش موجب افزایش کیفیت زندگی در دختران فراری شده است.

خلاصه ماشینی:

"آزمودنی‌هایاین پژوهش سه دختر فراری ساکن در مرکز ارشاد بهزیستی شهر اصفهان هستندکه پس از موقعیت خط پایه،به صورت پلکانی به طرح پژوهشی وارد شدند و طیدوازده جلسه مداخله انفرادی،آموزش خودکارآمدی را دریافت کردند و یک ماه پساز پایان مداخله به مدت دو هفته پی‌درپی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. بندورا در چهارچوبرویکرد شناختی-اجتماعی،باورهای خودکارآمدی راچنین تعریف کرده است:سطح اعتمادی که فرد برتوانایی{o(1)- efil fo ytilauQ o} {o(2)- ycaciffe-fleS o} &%00612SBRG006G% خویش در اجرای برخی فعالیت‌ها یا موفقیت در برخیعملکردها دارد. اگر آموزش خودکارآمدی بربهبودکیفیت زندگی مؤثر باشد،بهبود باورهای خودکارآمدیدر این افراد،آنها را به سمت سلامت روانی و کیفیتبالای زندگی رهنمون خواهد ساخت و به آنها در داشتنزندگی بهتر و شادتر کمک خواهد کرد؛بنابراین هدف ازپژوهش حاضر،تعیین میزان آموزش انفرادیخودکارآمدی برکیفیت زندگی دختران فراری درموقعیت مداخله و پیگیری است. همان گونه که در جدول 5 نشان داده شده است؛میانگین نمرات کیفیت زندگی از 53 در خط پایه به 79در مداخله رسیده است که نشان‌دهنده افزایش کیفیتزندگی در آزمودنی مورد نظر است؛همچنین شاخص DNP نشان می‌دهد که هیچ گونه همپوشی میان نقاط خطپایه و مداخله وجود ندارد و مداخله با 100 درصداطمینان مؤثر بوده است. با توجه به نتایج مثبتحاصل از این پژوهش مبنی براثربخشی آموزشخودکارآمدی برکیفیت زندگی،پیشنهاد می‌شود که دورهآموزشی خودکارآمدی برای افراد کانون‌های اصلاح وتربیت،زندان‌ها،مراکز ارشاد و همۀ نوجوانان و جوانان مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها که مشکلاتی در زمینه کیفیتزندگی و روابط اجتماعی دارند،برگزار می‌شود؛همچنینبه نظر می‌رسد که این آموزش‌ها دربارۀ افراد مراکزشبه‌خانواده که در معرض خطرهای ناشی از بدسرپرستیو بی‌سرپرستی(از جمله فرار)قرار دارند،مفید واقعشود؛به علاوه به منظور پیشگیری از فرار و مشکلاتمتعاقب آن،آموزش خودکارآمدی می‌تواند در مراکزمشاوره آموزش و پرورش به نوجوانان عادی ارائه شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.