Skip to main content
فهرست مقالات

The Effect of Labor's Emotional Intelligence on Their Job Satisfaction, Job Performance and Commitment

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 27 تا 44)

هوش هیجانی یکی از مفاهیم با اهمیت در علوم روانشناسی و مدیریت، در دهه اخیر می باشد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر هوش هیجانی نیروی کار شاغل در صنایع استان فارس بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی آنهاست. جامعه آماری نیروی کار شاغل در صنایع استان فارس بوده و350 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده به منظور سنجش هوش هیجانی، مقیاس تعدیل شده هوش هیجانی (MSEIS) و پرسشنامه مورد استفاده جهت جمع آوری داده های مربوط به رضایت شغلی، پرسشنامه گریکسون می باشد. پرسشنامه آلن و مایر نیز به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه، رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی نیروی کار و همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان نشان می دهد. در حالی که رابطه معنی دار بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های تحت بررسی، ملاحظه نگردید. با توجه به نتایج این تحقیق می توان به اهمیت هوش هیجانی نیروی کار و تاثیر آن بر موقعیت شغلی پی برد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.