Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهه پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 5 تا 38)

کلیدواژه ها :

عدالت ،پیشرفت ،جهاد اقتصادی ،دهه پیشرفت و عدالت

the decade of the growth and justice ،justice ،Economic Jihad ،Growth

کلید واژه های ماشینی : عدالت ، دهۀ پیشرفت و عدالت ، پیشرفت ، جهاد اقتصادی ، تحلیل محتوا ، مؤلفه‌های جهاد اقتصادی ، اسلامی ، حقوق ، انقلاب ، ارتباط معنایی جهاد اقتصادی

مقام معظم رهبری سال 1390 را که سومین سال از دهه چهارم انقلاب (دهه پیشرفت و عدالت) است جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. هدف این نوشتار، بررسی این سوال است که چه ارتباطی میان دهه پیشرفت و عدالت و شعار جهاد اقتصادی وجود دارد. پاسخ به سوال مزبور با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دهه پیشرفت و عدالت و جهاد اقتصادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی است. سعی شده است این رابطه با توجه به مولفه های جهاد اقتصادی و الزامات تحقق پیشرفت و عدالت (الزامات تحقق عدالت، الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توامان پیشرفت و عدالت) بررسی شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مولفه های جهاد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با الزامات تحقق شعار دهه چهارم انقلاب اسلامی؛ یعنی پیشرفت و عدالت دارند. لذا می توان نتیجه گرفت که جهاد اقتصادی، یکی از اصلی ترین الزامات و نیازمندی های تحقق شعار دهه چهارم از منظر رهبر معظم انقلاب است. بر این اساس و با توجه به برخی از مولفه های جهاد اقتصادی، همچون استمرار و همه جانبگی آن، می توان تمامی سالهای دهه چهارم را سالهای جهاد اقتصادی نیز دانست. لذا در این سالها بایستی روحیه جهادی و تلاش جهادگونه به عنوان یکی از رویکردهای مسئولان و مردم باشد.

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور،اینمقاله در پی بررسی و تبیین رابطۀ جهاد اقتصادی و دهۀ پیشرفت و عدالت از منظرو نگاه رهبر معظم انقلاب است؛چرا که بهترین منبع داده‌های مورد نیاز بررسیرابطۀ مذکور،تبیین نقطه نظرات ایشان است؛زیرا هر دو رویکرد و شعار از سویایشان تعیین و ابلاغ شده است. (همو،1387/03/07) رهبر معظم انقلاب درخصوص وضعیت شعار پیشرفت و عدالت از اول انقلابتا دهۀ چهارم و نیز ضرورت روشن شدن ارتباط این دو مفهوم می‌فرمایند:«این دوشعار،شعار دهۀ آینده است:پیشرفت،عدالت. (همان) ج)الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت حفظ روح و سیرت انقلاب:«امام بزرگوار ما از اول انقلاب تا روز آخر و دروصیت‌نامۀ خود تأکید می‌کند که روح انقلابی،روح حرکت به جلو است،روح پیشرفت است،روح ابتکار و نوآوری است و این در واقعیت ملت ایران هم تحققپیدا کرد»(همو،1387/03/14). (همو،1390/01/01) رابطۀ جهاد اقتصادی و دهۀ پیشرفت و عدالت(الگوی مفهومی) در شکل ذیل،الگوی مفهومی برگرفته از این مقاله ارائه شده است. بدین منظور،این مقاله با بیان مؤلفه‌های جهاد اقتصادی والزامات تحقق پیشرفت و عدالت در سه دسته الزامات تحقق عدالت،الزامات تحققپیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت،به بررسی و تبیین رابطۀ ایندو از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته است؛زیرا هر دو رویکرد و شعار از سویایشان تعیین و ابلاغ شده است. در گام بعدی ضمن تحلیل محتوای بیانات ایشان درخصوص دهۀپیشرفت و عدالت و نیز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،علاوه بر مفهوم،ضرورت،ابعاد و نتایج این شعار،الزامات تحقق پیشرفت و عدالت در دهۀ چهارم انقلاب،درسه دسته الزامات تحقق عدالت،الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توأمانپیشرفت و عدالت استخراج و در نهایت،رابطۀ مؤلفه‌های جهاد اقتصادی و الزاماتشعار دهۀ چهارم انقلاب به صورت نموداری و در قالب الگوی مفهومی ارائه شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.