Skip to main content
فهرست مقالات

انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش دوم)

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 119 تا 134)

پژوهش حاضر با هدف انطباق، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون رشد زبان، روی نمونه ای با حجم 1235 نفر 626 پسر و 609 دختر از کودکان 4 4-0 سال تمام تا 8-11 8سال و 11ماه شهر تهران که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا گردید . آزمون TOLD-P:3 مشتمل بر 9 خرده آزمون 6 خرده آزمون اصلی و 3 خرده آزمون تکمیلی است . علاوه بر این، از ترکیب نمرات خرده آزمون های اصلی، 6 نمرة مرکب نیز به دست می آید . برای انطباق و هنجاریابی این آزمون ابتدا دستورالعمل اجرایی و گویه های آزمون به زبان فارسی ترجمه شد . آنگاه با توجه به ویژگی های نحوی، معنی شناختی و واج شناختی زبان فارسی و با مد نظر قرار دادن مبانی نظری آزمون، بسیاری از گویه ها مجددا طراحی گردید . با اجرای مراحل پیش تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها بر پایة مدل کلاسیک اعتبار، فرم نهایی آزمون شکل گرفت . ضریب همسانی درونی خرده آزمون ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ و ثبات زمانی خرده آزمون ها و ترکیب ها با استفاده از روش آزمون - بازآزمون به دست آمد . ضرایب آلفا برای ترکیب ها نمرات مرکب با استفاده از فرمول گیلفورد که برای برآورد آلفای نمرات مرکب طراحی شده است، به دست آمد . روایی محتوایی، ملاکی و سازة خرده آزمون ها و ترکیب ها با استفاده از روش های مناسب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج به دست آمده در زمینة اعتبار و روایی آزمون، اطمینان کافی برای استفاده از این ابزار را برای ارزیابی مهارت های زبانی کودکان فارسی زبان تهران به دست می دهد . ادامة این پژوهش در این شماره ارائه می گردد .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.