Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش راهبرد خودگردانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 151 تا 170)

آموزش راهبرد خودگردانی یکی از تکنیک های رفتاری - شناختی است که به کـودک پرخاشـگر دارای نقص شناختی نحوة تحلیل رویدادها، روند حل مسأله، انتخاب راهبردهایی جهت کشف راه حل هـا و گـام هـای رسیدن به هدف را آموزش می دهد . هدف از این پژوهش، بررسی اثر آموزش راهبرد خـودگردانی خـود دستوری کلامی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانة کودکان بود . با اسـتفاده از روش نمونـه گیـری انباشـته، تعداد 3 نفر دانش آموز پرخاشگر، براساس چک لیست پرخاشگری و آزمون هوشی وکسلر با کسب نمـرة 54 در چک لیست و 101 در آزمون وکسلر انتخاب گردیدن د . روش تحقیق از نوع طرح سری های زمـانی است که در قالب آن،پنج رفتار پرخاشگرانه شامل : داد و فریاد کردن، گوش نکردن به راهنمایی های A-B دیگران، انداختن تقصیر به گردن دیگران، زور گفتن و کتـک زدن درسـه مرحلـة خـط پایـه A ،مرحلـة آمــوزش B و مرحلــة پیگیــری مــورد بررســی قــرار گرفتنــد . نتــایج نــشان داد کــه آمــوزش راهبــرد خوددستوردهی کلامی موجب کاهش رفتار های پرخاشگرانة کودکان می گردد

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.