Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی مدارس ابتدایی شهر تهران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

این پژوهش، با هدف مقایسة اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی، 32 دانش آمـوز حـساب نارسا و 32 دانش آموز عادی پایة پنجم دبستان های شهر تهران را مورد مطالعه قرار داد . هر یک از گروه ها شـامل 16آزمودنی دختر و 16 آزمودنی پسر بود . ابزار جمع آوری داده ها، آزمون اضطراب ریاضی بود که برای استفاد ه در ایـن پژوهش، مشخصه های روان سنجی آن در یک مطالعة مقدماتی محاسبه گردید . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل واریانس دو متغیری، نشان داد که نمرة دانش آموزان حـساب نارسـا در آزمـون اضـطراب ریاضی به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان عا دی بوده است . اما بین میانگین نمرات دانش آموزان پسر و دختر در آزمون اضطراب ریاضی در هیچ یک از گروه ها تفاوت معناداری مشاهده نشده است .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.