Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 63 تا 78)

کلیدواژه ها :

رشد اجتماعی ،هنرهای نمایشی کم توان ذهنی آموزش پذیر ،مقیاس وایلند

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش ، رشد اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ، مقیاس رشد اجتماعی وایلند اجرا ، هنرهای نمایشی ، مقیاس رشد اجتماعی وایلند ، اجتماعی ، مقیاس رشد اجتماعی وایلند بررسی ، کودکان ، بررسی نقش هنرهای نمایشی ، کودکان کم‌توان ذهنی

این پژوهش با آموزش رفتارهای سازشی از طریق نمایش عروسکی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، سعی در بررسی تأثیر هنر نمایشی در رشد اجتماعی این کودکان را دارد . از میان 6 مدرسه معرفی شده از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، یک مدرسه انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی 70 نفر آزمودنی در دو گروه 35 نفری کنترل و آزمایش جایابی شدند . قبل از اجرای متغیر مستقل، از هر دو گروه رشد اجتماعی با استفاده از مقیاس رشد اجتماعی وایلند بررسی شد . برای گروه آزمایش 35 نفر به مدت 6 هفته فعالیت های نمایشی هدفدار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید و پس از پایان مدت مشخص شده، مجددا برای هر دو گروه کنترل و آزمایش ) ، مقیاس رشد اجتماعی وایلند اجرا شد . پس از جمع آوری داده ها برای بررسی تأثیر متغیر مستقل هنرهای نمایشی، آزمون t مربوط به تفاضل نمرات پیش آزمون ـ پس آزمون توسط نرم افزار آماری نفر آزمودنی در محدوده 70 اجرا و نتایج مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . تمامی SPSS سنی 9 -12 سال، طیف بهره هوشی 60-74 و هوشبهر اجتماعی 70-81 قرارداشتند . آزمون t مستقل تفاوت معنی داری در دو گروه از نظر بهره هوشی و هوشبهر اجتماعی نشان نداد . لذا دو گروه از نظر بهره هوشی و نیز هوشبهر اجتماعی معادل بودند . اما نتیجه آزمون پیش تست ـ پس تست مربوط به هوشبهر اجتماعی در دو گروه، اختلاف معنی داری را نشان داد . P< 0/01 بدین معنی که می توان با استفاده از هنرهای نمایشی در کودکان کم توان ذهنی آموزشپذیر تأثیر مثبتی در رشد اجتماعی و در نتیجه کیفیت زندگی آنان ایجاد نمود .

خلاصه ماشینی:

"سپس برای گروه آزمایش به مدت 6 هفته روزی یک ساعت‌ نمایش عروسکی هدف‌دار با استفاده از عروسک‌های دستکشی در زمینه آموزش‌ رفتارهای اجتماعی براساس مهارت‌های مطرح شده در تست رشد اجتماعی وایلند و بخصوص آموزش مواردی نظیر بهداشت شخصی،استفاده از تلفن و مکالمات کوتاه‌ تلفنی،خرید از مغازه،آداب مهمانی،شرکت در گروههای بازی و رعایت قوانین مربوطه‌ که آزمودنها در تست مزبور نمره منفی گرفته بودند،اجرا شد. جدول 4-نتایج مقایسه میانگین دو گروه در متغیر رشد اجتماعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اطلاعات موجود در جدول 2،یعنی‌ t بدست آمده از محاسبات و سطح‌ معنی‌داری،تفاوت معنی‌داری بین میانگین امیتازهای دو گروه مورد مقایسه(قبل از اجرای نمایش عروسکی)،از نظر هوشبهر اجتماعی یکسان است. جدول 5-آماره‌های توصیفی میزان هوشبهر اجتماعی گروه کنترل و آزمایش(بعد از اجرای نمایش عروسکی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 6 نتایج حاصل ازآزمون‌ t مستقل،برای تفاضل نمرات آزمون پیش‌تست- پس‌تست مربوط به هوشبهر اجتماعی دو گروه،ارایه شده است. وی با انجام تحقیق در مرکز نگهداری‌ و آموزش کودکان کم‌توان ذهنی«ولفان»لندن نتیجه‌گیری کرد که بازی درمانی و اجرای هنرهای عروسکی اثر بسیار مفیدی بر پیشرفت ذهنی و ادای مطلوب کلمات در این قبیل کودکان خواهد داشت(مارکوس. مطالعات انجام شده توسط کرک و جانسون(0591)نشان داد که دلیل مهم طرد کودکان کم‌توان ذهنی از گروه کودکان عادی نه به خاطر ناتوانی آنها در یادگیری بلکه‌ به دلیل رفتارهای ناپسندی چون عدم رعایت بهداشت،جنگ و دعوا،بدرفتاری، ناسزاگویی و عدم توانایی سازگاری با معیارهای گروهی و اجتماعی است(کرک،ترجمه‌ مهدیزاده."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.