Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به نارسایی‌های ویژه یادگیری و دانش آموزان عادی 8 تا 12 سال

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 69 تا 86)

کلیدواژه ها :

رفتار اجتماعی ،اسناد نیت ،نارسائیهای ویژه یادگیری ،الگوهای حل مسائل اجتماعی ،خودکارآمدی تصوری

کلید واژه های ماشینی : نارساییهای ویژه یادگیری ، دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان مبتلا ، نارساییهای ویژه یادگیری تفاوت ، مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا ، دانش‌آموزان ، اجتماعی ، نارساییهای ویژه یادگیری و دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان دختر و پسر عادی ، مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان ، حل مسایل اجتماعی دانش‌آموزان دختر

از این تحقیق بررسی و مقایسه مهارتهای اجتماعی در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان مبتلا به نارساییهای ویژه یادگیری است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ دانش‌آموزان عادی پایه دوم ابتدایی تا دوم اهنمایی شهر تهران و دانش‌آموزان مبتلا به‌ نارساییهای ویژه یادگیری 8 تا 12 ساله تشکیل می‌دهد که در سال تحصیلی 1381 به تحصیل‌ اشتغال داشتند.برای بدست‌آوردن نمونه موردنظر با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 30 دانش‌آموز دختر و پسر مبتلا به نارساییهای ویژه یادگیری که در مرکز اختلالات یادگیری یوسف‌ آباد مورد تشخیص قرار گرفته بودند انتخاب شدند و برای انتخاب گروه مقایسه با روش نمونه‌ گیری تصادفی چند مرحله‌ای 30 دانش‌آموز دختر و پسر انتخاب شدند و از نظر خصوصیاتی‌ همچون سن،طبقه اقتصادی-اجتماعی همتا گردیدند.برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده‌ از روش آماری تحلیل واریانس دو راهه اسفاده شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد که بین اسناد نیت‌ دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان مبتلا به نارساییهای ویژه یادگیری تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.(،212.0(56،1)ب 5%«ت).در الگوهای حل مسائل اجتماعی(پرخاشگری،کناره‌گیری و مسأله گشایی)تفاوتها از لحاظ آماری معنادار است.(10%»ت 7/45(56،1)ب).در الگوی‌ پرخاشگرانه پسران مبتلا به نارسایهای ویژه یادگیری،در الگوی کناره‌گیری دختران مبتلا به‌ نارساییهای ویژه یادگیری و در الگوی مساله گشایی پسران عادی بالاترین میانگین را بدست‌ آوردند.از طرف دیگر بین رفتار اجتماعی دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان مبتلا به نارساییهای‌ ویژه یادگیری تفاوت آماری معنادار وجود دارد.(5%ت4/78(56.1)ب).در خود کارآمدی‌ تصوری در دستیابی به اهداف اجتماعی نیز تفاوتها از لحاظ آماری معنادار است. (5%»ت 4/78(56.1)ب)

خلاصه ماشینی:

"نتایج مندرج در جدول نشان می‌دهد که‌ F محاسبه شده مربوط به عامل وضعیت‌ (8/73)با درجه آزادی(65,1)از F بحرانی(7/52)بزرگتر است ازاین‌رو می‌توان گفت‌ بین الگوی حل مسایل اجتماعی دنش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان مبتلا به نارسائیهای‌ یادگیری تفاوت آماری معنادار وجود دارد. جدول 5-اطلاعات توصیفی مربوط به ادراک خود کارآمدی دانش آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به نارساییهای‌ ویژه یادگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6-نتایج تحلیل واریانس دو عاملی مربوط به ادراک خود کارآمدی در دستیابی به اهداف اجتماعی(9 گانه) دانش‌آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به نارساییهای ویژه یادگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج گزارش شده در جدول نشان می‌دهد که در مورد اثر اصلی عامل جنسیت بر ادراک خود کارآمدی اهداف اجتماعی(9 گانه)، F محاسبه ده(4/34)با درجه آزادی‌ (65،1)از F بحرانی(4/90)بزرگتر است. جدول 7-اطلاعات توصیفی مربوط به رفتار اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به نارساییهای ویژه‌ یادگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول:نتایج تحلیل واریانس دو عاملی مربوط به رفتار اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به‌ نارسائیهای ویژه یادگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج گزارش شده در جدول نشان می‌دهد که در مورد اثر اصلی عامل جنسیت‌ بر رفتار اجتماعی دانش‌آموزان، F محاسبه شده(4/85)با درجه آزادی(65،1)از F بحرانی(4/90)بزرگتر است،لذا می‌توان نتیجه گرفت که بین رفتار اجتماعی‌ دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.