Skip to main content
فهرست مقالات

استاندارد سازی آزمون هوشی ویلیامز برای افراد دچار آسیب بینایی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها :

اعتبار ،روایی ،استانداردسازی ،هوش کلی ،آسیب بینایی

کلید واژه های ماشینی : آزمون، هوش، استاندارد‌سازی آزمون هوشی ویلیامز، بینایی، نمرات خام آزمون اصلی، نمرات، سنی، هوش کلی افراد نابینا، کودکان، نابینا

این پژوهش با هدف انطباق و استاندارد سازی آزمون هوشی ویلیامز برای افراد دچار آسیب بینایی بر روی نمونه ای با حجم 439 دانش آموز 221 پسر و 218 دختر شهرهای تهران و مشهد از 5;7 پنج سال و هفت ماه تا 15;6 پانزده سال و شش ماه ،اجرا گردید این آزمون مشتمل برآزمون واژگان رهنمون ،و آزمون اصلی است . همسانی درونی آزمون اصلی و رهنمون با استفاده از فرمول 20 کودرـ ریچاردسون، به تفکیک گروههای سنی، برآورد گردید . دامنه ضرایب همسانی درونی آزمون اصلی 0/94 تا 0/97 میانگین (0/96 و آزمون رهنمون 0/87 تا ) 0/94 میانگین (0/91 بود . ثبات زمانی آزمونها با استفاده از روش آزمون - بازآزمون مورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور از بین کل نمونة هنجاری، تعداد 70 نفر به طور تصادفی انتخاب و مجددا توسط همان آزمونگران، آزمون شدند . فاصلة بین دو اجرای آزمون 3 تا 4 ماه بود . ضریب همبستگی بین دو بار اجرای آزمون اصلی 0/88 و آزمون رهنمون 0/87 بود . اندازة ضرایب نشان دهنده این است که آزمونها از ثبات زمانی قابل قبولی برخوردارند و خطای نمونه برداری زمانی آنها اندک است . روایی محتوایی ، ملاکی و سازه آزمون اصلی با استفاده از روشهای مناسب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این تحلیلها حاکی است که این آزمون یک ابزار روا در سنجش هوش کلی افراد نابینا و نیمه بینا است . جداول هنجاری برای نمرات خام آزمون اصلی و رهنمون در 20 گروه سنی به فاصله 6 ماه از یکدیگر از 5;7 تا 15;6 تهیه گردید . علاوه بر این، معادلهای سنی متناظر با نمرات خام آزمون اصلی محاسبه گردید . به طور خلاصه نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای روان سنجی آزمون حاکی از معتبر و روا بودن استنباطهای حاصل از نمرات آن است و کاربران می توانند با اطمینان خاطر از آن استفاده کنند .

خلاصه ماشینی:

"روایی وابسته به ملاک‌ آزمون موردنظر به دو صورت مورد بررسی قرار گرفت: الف-رابطهء نمرات آزمون با هوشبهر کلامی و خرده آزمونهای مقیاس تجدید نظر شدهء هوشی وکسلر برای کودکان(ویسک-آر):جهت بررسی همبستگی این آزمون با خرده‌ آزمونهای ویسک-آر،تعداد 511 نفر از افراد نمونه نهایی بطور تصادفی انتخاب و خرده‌ آزمونهای اطلاعات،شباهتها،حافظه،واژه‌ها و ادراک بر روی آنها اجرا گردید. جدول 6،همبستگی بین آزمون اصلی و واژگان با نمرات و معدل دروس تحصیلی(اعشار حذف شده است) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی جدول فوق نشان می‌دهد گرچه تمام ضرای همبستگی،از لحاظ آماری‌ (دست کم در سطح‌ (P-0/05 معنی دار هستند اما ضرایب بدست آمده همگی در سطح متوسط قرار دارند. هدف ما از این بررسی این بود که اگر مشخص شود،خصیصه مورد سنجش(هوش‌ کلی)در جامعه‌ای که گروه نمونه از آن استخراج شده است توزیع نرمال دارد،در این‌ صورت هم به نتایج حاصل از اجرای آزمون می‌توان اطمینان داشت و هم پایه‌ای منطقی‌ برای نرمال سازی توزیع نمرات خام بدست می‌آید. جدول 8،نتایج حاصل از آزمونهای نرمال بودن توزیعهای نمرات خام (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به این واقعیت که تفاوت بین نمرات گروه دختران و پسران در آزمون،برای‌ هیچ یک از گروههای سنی مورد مطالعه از لحاظ آماری معنا دار نبود گروههای دختر و پسر باهم ترکیب و نمرات مربوط به گروه کل آزمودنیها در هریک از سطوح سنی‌ مبنای محاسبه جداول توزیع فراوانی و نمره‌های گروههای مختلف قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.