Skip to main content
فهرست مقالات

انطباق و هنجاریابی آزمون هوش غیر کلامی (TONI-3)

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 135 تا 142)

کلیدواژه ها :

آزمون هوش غیرکلامی ،ویژگی های روانسنجی ،آزمون هوش

کلید واژه های ماشینی : هنجاریابی آزمون هوش غیر کلامی ، آزمون ، آزمون ، فرم ، انطباق و هنجاریابی آزمون هوش ، فرم الف ، نمرات ، TONI ، ضریب آلفا ، هنجاریابی آزمون هوش غیرکلامی

هدف از تحقیق حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش غیرکلامی TONI-3 برای دانش آموزان 6-14ساله شهر تهران است . بدین منظور به روش نمونه گیری چند مرحله ای از 10 منطقه آموزش و پرورش، تعداد 320 دانش آموز دختر و پسر 6-14 ساله برای اجرای فرم » الف « انتخاب و آزمون بر روی آنها اجرا شد . همین مرحله برای فرم » ب « آزمون تکرار گردید . پس از تجزیه و تحلیل سؤالات به روش IRT تعداد 5 سؤال از فرم الف و 5 سؤال از فرم ب حذف و تعداد سؤالات هر فرم به 40 مورد تقلیل یافت . در مرحله دوم تعداد 1600 دانش آموز برای هنجاریابی هر یک از فرمهای آزمون به روش نمونه گیری چند مرحله ای از 10 منطقه آموزش و پرورش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج مربوط به برآورد اعتبار آزمون نشان داد که ضریب آلفا برای فرم الف آزمون، برای سنین 6-14 سال به ترتیب 0/82 ، 0/83 ، 0/83 ، 0/87 ، 0/86 ، 0/81 ، 0/81 ، 0/80 و ضریب کل 0/85 بود و ضریب آلفا برای فرم ب، برای سنین ذکر شده به ترتیب 0/82 ، 0/79 ، 0/85 ، 0/85 ، 0/88 ، /80 ، 0/80 و برای کل آزمون 0/84 حاصل شد . همچنین ضریب همبستگی مربوط به باز آزمایی فرم الف و ب به ترتیب 0/89 و 0/90 است . در کل ضرایب مختلف نشان دهنده اعتبار نسبتا بالای این آزمون می باشد . همبستگی نمرات فرم الف و ب با آزمون ریون به میزان 0/78 و 0/74 ، و شواهد مربوط به روایی افتراقی حاصل از مطالعه تفاوت بین میانگین نمره های گروههای مختلف سنی، حاکی از افزایش میانگین نمرات آزمودنیها همراه با افزایش رشد آنها در دو فرم الف و ب آزمون بود، که نشانگر روایی مناسب آزمون است . در نهایت با تبدیل نمرات خام به نمرات استاندارد، جداول هنجار برای سنین 6-14 سال ارائه گردید .

خلاصه ماشینی:

"پس از اجرای آزمون بر روی 0061 دانش آموز دختر و پسر 61-6 ساله‌ در 01 منطقه آموزش و پرورش(برای هریک از فرمهای الف و ب آزمون)ابتدا ویژگیهای روانسجی آزمون(اعتبار و روایی)مورد بررسی قرار گرفت و جداول هنجاری‌ براساس نتایج حاصل از داده‌ها برای کودکان 11-6 ساله به فاصله 6 ماه و برای سنین‌ 41-31 سال به فاصله یک سال تهیه شدند. این ضرایب برای دو فرم‌ به تفکیک سن در جدول 1 آورده شده است جدول 1-ضریب آلفا و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون‌ (TONI-3) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در برآورد اعتبار به روش دو فرم همتا،ضریب همبستگی نمرات حاصل از دو آزمون‌ محاسبه شد که ضریب همبستگی برای سنین 7-6(0/87)،9-8(0/97)،11-01 برآورد اعتبار به روش باز آزمایی با اجرای دو بار آزمون بر روی 06 دانش آموز به فاصله‌ یک هفته بدست آمد. در بررسی روایی افتراقی،مطالعه تفاوت بین میانگین نمره‌های گروههای مختلف 41-6 سال حاکی از این است که با افزایش سن کودکان،میانگین نمرات آنها در دو فرم الف و ب آزمون هوش غیر کلامی‌ (TONI-3) افزایش یافته که این تفاوت نشانگر روایی سازهء آزمون سات(جدول 2) جدول 2-میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانش آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج تحلیل واریانس دو راهه در ارتباط با سن و جنس نشان داد که در فرم الف، F به‌ میازن 272/72 با درجه آزادی‌ df-7 برای اثرات سن در سطح 0/10 معنی دار بوده در حالی که اثر جنس با F-0/27 و df-1 در سطح 0/10 معنی دار نیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.