Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای روان سنجی آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 183 تا 202)

کلیدواژه ها :

پایایی ،روایی ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،نوشتن

کلید واژه های ماشینی : آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه ، آزمون ، آزمون ، روان‌سنجی آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن ، نوشتن ، خرده‌آزمونهای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن ، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن ، آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن همبستگی ، پایایی خرده‌آزمونهای آزمون پیشرفت تحصیلی ، آزمونهای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن

آزمونهای پیشرفت تحصیلی متعددی جهت سنجش فرایند نوشتن ساخته شده اند . هدف پژوهش حاضر نیز ساخت و استانداردسازی آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی است . پس از ساخت خرده آزمونها و گویه ها بر اساس جدول مشخصات آزمون , اجرای مقدماتی , و اصلاح گویه ها بر اساس ویژگیهای روان سنجی , فرم نهایی آزمون شکل گرفت . آزمون شامل دو بخش املاء و بیان نوشتاری است . خرده آزمونهای اول تا چهارم بخش املاء و خرده آزمونهای پنجم و ششم بخش بیان نوشتاری را تشکیل می دهند . این آزمون بر روی یک نمونة 400 نفری از دانش آموزان پایه اول ابتدایی 200 دختر و 200 پسر شهر تهران که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند اجرا گردید . نتایج یافته ها نشان داد که این آزمون دارای پایایی و روایی قابل قبولی است . ضریب پایایی که با استفاده از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ به دسـت آمده به ترتیب برای خرده آزمونهای اول تا ششم 0/60 ,0/68 , 0/88 , 0/93 , 0/94 و 0/69 می باشد . در روایی ملاکی بین هوشبهر کلامی , نمره دیکته و معدل درسی دانش آموزان با نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن همبستگی معناداری وجود دارد . در روایی افتراقی بین میانگین نمرات دانش آموزان عادی , دانش آموزان دچار اختلال یادگیری و دانش آموزان عقب مانده ذهنی تفاوت معنی داری وجود دارد . همچنین خرده آزمونها نیز با یکدیگر دارای همبستگی هستند که این عامل نیز به عنوان شاخصی برای وجود روایی در آزمون تلقی می شود .

خلاصه ماشینی:

"برای تعیین روایی علاوه بر روایی محتوایی آزمون،از همبستگی بین نمره‌های آزمون‌ با هوشبهر کلامی آزمون وکسلر کودکان،نمرهء دیکته و معدل پیشرفت دانش آموزان به‌ عنوان شاخصی برای روایی همگرا و بررسی تفاوت نمرات آزمون در سه گروه دانش‌ آموزان عادی،عقب مانده ذهنی و اختلال یاد گیری به عنوان شاخصی برای روایی‌ افتراقی استفاده شده است. پایایی سوالات خرده آزمون‌های بخش املأ پس از تغییرات و اصلاحات مربوط به مطالعه‌ مقدماتی و حذف سؤالاتی که ویژگی‌های روان سنجی ضعیفی دارند در جداول 1 تا 4 آورده شده است: جدول 1-درجه دشواری و قدرت تشخیص سؤالات خرده آزمون نوشتن کلمه (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضریب آلفا در کل گروه نمونهء مورد بررسی 0/49 برآورد شده است. جدول 4-درجه دشواری و قدرت تشخیص سؤالات خرده آزمون نوشتن اسم تصویر در جملهء ناقص (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضریب پایایی این خرده آزمون در کل گروه مورد بررسی 0/86،در گروه دخترها 0/75 و در گروه پسرها 0/57 به دست آمده است. جدول 6-ضرایب همبستگی بین نمرهء کل آزمون با هوشبهر کلامی وکسلر کودکان،نمرهء دیکته و معدل تحصیلی‌ پایهء اول در کل گروه مورد بررسی به تفکیک جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج حاصل از جدول شمارهء 6 نشان می‌دهد که تمامی ضرایب محاسبه‌ شده در سطح‌ p>0/01 معنا دار هستن. بحث و نتیجه گیری به‌طور کلی بررسی پایایی خرده آزمونهای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن که با استفاده از روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ)انجام شد نشان می‌دهد که بالاترین‌ ضریب پایایی برای پسرها در خرده آزمون نوشتن کلمه(0/59)،برای دخترها در خرده آزمون نوشتن جمله(0/59)و برای کل نمونه در خرده آزمون نوشتن کلمه‌ (0/49)می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.