Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن در دانش‌آموزان پسر عادی و نارساخوان دبستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (38 صفحه - از 379 تا 416)

کلیدواژه ها :

نارساخوانی ،مدل پردازش واج‌شناختی خواندن ،آگاهی واج‌شناختی ،حافظهء فعال واج‌شناختی

کلید واژه های ماشینی : مدل پردازش واج‌شناختی خواندن ، واج ، بررسی مدل پردازش واج‌شناختی خواندن ، نارساخوان ، مدل پردازش واج ، مدل ، واج‌شناختی ، حافظهء فعال واج‌شناختی ، برازش مدل پردازش واج‌شناختی خواندن ، حافظهء فعال واج

هدف این تحقیق بررسی برازش یک مدل شناخته شده در زمینهء خواندن و نارساخوانی و پاسخ به این‌ سؤال بود که آیا در نمونه‌های یک زبانهء فارسی زبان عادی و نارساخوان مدل پردازش واج‌شناختی، مدل تبیینی مناسبی به شمار می‌رود؟بدین منظور از جامعه دانش‌آموزان دبستانی 10-8 سال شهر تهران با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند 138 دانش‌آموز نارساخوان پسر و 138 دانش‌آموز پسر عادی که از لحاظ متغیرهای سن،جنس و هوش همتا شده بودند انتخاب شدند.آزمون‌هایی برای‌ سنجش آگاهی واج‌شناختی،حافظهء فعال واج‌شناختی،نامیدن سریع خودکار و تشخیص نارساخوانی‌ اجرا شد و برای سنجش سرعت و صحت خواندن از آزمون متن‌خوانی و واژه‌خوانی فلاح چای(1374) استفاده شد.پایایی تمام آزمون‌های محقق ساخته با استفاده از روش بازآزمایی بررسی گردید.روش‌ تحلیل عاملی برای کشف عوامل مورد نظر و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری جهت برازش مدل‌ نظری بکار رفت.نتایج نشان دادند که مدل پردازش واج‌شناختی در گروه نارساخوان و گروه عادی از برازش مناسبی برخوردار است.این مدل هم درگروه عادی و هم در گروه نارساخوان می‌تواند سرعت‌ و صحت خواندن را تبیین نماید.در گروه عادی مدل پردازش واج‌شناختی یک مفهوم سه‌بعدی است‌ که از متغیرهای آگاهی واج‌شناختی،حافظهء فعال واج‌شناختی و نامیدن سریع خودکار تشکیل شده‌ است.اما متغیر نامیدن سریع خودکار به دلیل نداشتن رابطهء معنی‌دار با متغیر حافظه به خوبی در مدل‌ قرار نمی‌گیرد.در گروه نارساخوان‌ها سه مولفهء پیشنهادی مدل بدلیل همبستگی معنی‌دار باهم اجزای‌ یک ساختار به شمار می‌روند.در تمام مولفه‌های مدل گروه عادی عملکرد بهتری از گروه نارساخوان‌ داشت.

خلاصه ماشینی:

"در این‌ پژوهش تلاش شده است مدل پردازش واج‌شناختی در دو گروه نارساخوان و عادی‌ فارسی زبان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا این مدل در این گروه زبانی نیز مدل مناسبی هست؟آیا مدل تبیینی گروه نارساخوان و عادی باهم متفاوت است؟از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری برای پاسخگویی به این سوال‌ها استفاده شد و فرضیه‌های زیر تدوین شدند: 1-بین مولفه‌های مدل پردازش واج‌شناختی(متغیرهای آگاهی واج‌شناختی،نامیدن‌ سریع خودکار و حافظهء فعال واج‌شناختی)با سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان یک زبانهء فارسی زبان نارساخوان مسیرهای معنی‌دار برقرار است. با توجه به مناسب بودن مدل‌های اندازه‌گیری متغیرها،می‌توان مدل ساختاری‌ سلسله مراتبی موجود میان متغیرها را ارائه داد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می‌دهد که ضرایب مسیر متغیر آگاهی واج‌شناختی به متغیرهای صحت و سرعت خواندن بیش از سایر مقادیر متغیرهای برونزا بوده و معنی‌دار هستند(به سرعت خواندن 0/46-و به صحت خواندن‌ 0/15-)که هر دو ضریب در سطح‌ P>0/01 معنی‌دار هستند. از مجموع نتایج بدست آمده برای فرضیهء برازش مدل‌ پردازش واج‌شناختی خواندن در گروه یک زبانهء عادی،می‌توان نتیجه گرفت که این‌ مدل در گروه مورد اشاره دارای سه مولفهء اصلی آگاهی واج‌شناختی،حافظهء فعال واج‌ شناختی،نامیدن سریع خودکار است و دو متغیر نخست نقش معنی‌دار در تعیین‌ زمان و خطاهای خواندن دارند،اما متغیر سوم فقط می‌تواند بر متغیر صحت یا خطاهای‌ خواندن اثر گذارد. نتایج مربوط به این بررسی در جدول زیر ارائه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به داده‌های جدول فوق نتایج مربوط به تحلیل واریانس برای گروه‌های‌ مورد مطالعه ارائه می‌شوند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های بدست آمده از تحلیل واریانس نشان دهندهء وجود تفاوت معنی‌دار در تمام‌ مولفه‌های مربوط به مدل پردازش واج‌شناختی خواندن بین دانش‌آموزان عادی و نارساخوان است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.