Skip to main content
فهرست مقالات

رابطۀ برخی عوامل با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفیقی دانش‌آموزان دیرآموز در مدارس تلفیقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 451 تا 464)

کلیدواژه ها :

آموزش تلفیقی ،دانش‌آموز دیرآموز ،نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفیقی

کلید واژه های ماشینی : آموزش تلفیقی دانش‌آموزان دیرآموز، معلمان نسبت به آموزش تلفیقی، معلمان، دانش‌آموزان دیرآموز در مدارس تلفیقی، نگرش معلمان نسبت به آموزش، تلفیقی دانش‌آموزان دیرآموز در مدارس، دانش‌آموزان دیرآموز، دانش‌آموزان، آموزش تلفیقی دانش‌آموزان مرزی، کلاس

ا شرایط ذهنی دانش‌آموزان دیرآموز"و"مشکلات‌ ارتباطی آنها"با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفیقی رابطه معنی‌داری وجود دارد.نهایتا تحلیل‌ رگرسیون لوجستیک نشان داد که رابطه متغیرهای مورد بررسی دیگر(سابقه تدریس معلمان،تحصیلات‌ معلمان و تعداد کل دانش‌آموزان حاضر در کلاس)با متغیر ملاک این پژوهش(نگرش معلمان نسبت به‌ آموزش تلفیقی)معنی‌دار نیست.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش در حیطه کودکان استثنایی /81سال پنجم،شماره 54،زمستان 464/4831-154 Research on Exceptional Children,Winter 2006,Vol. 18,No. 4,451-464 رابطه برخی عوامل با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفیقی‌ دانش‌آموزان دیرآموز در مدارس تلفیقی علی اکبر ویسمه* (دریافت:48/9/8 تجدید نظر:48/01/91 پذیرش نهایی:48/21/3) چکیده پژوهش حاضر،به منظور بررسی رابطه برخی عوامل با نگرش معلمان دانش‌آموزان دیرآموز در مدارس‌ تلفیقی و با استفاده از روش تحقیق همبستگی بر روی 451 نفر از معلمان(141 نفر زن و 31 نفر مرد)تلفیقی شهر تهران که به صورت نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شده بودند،به اجرا درآمد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که بین‌ نظر معلمان به‌"میزان تناسب محتوای کتب درسی با شرایط ذهنی دانش‌آموزان دیرآموز"و"مشکلات‌ ارتباطی آنها"با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفیقی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نهایتا تحلیل‌ رگرسیون لوجستیک نشان داد که رابطه متغیرهای مورد بررسی دیگر(سابقه تدریس معلمان،تحصیلات‌ معلمان و تعداد کل دانش‌آموزان حاضر در کلاس)با متغیر ملاک این پژوهش(نگرش معلمان نسبت به‌ آموزش تلفیقی)معنی‌دار نیست. 2)تحلیل استنباطی: برای بررسی رابطه سابقه تدریس معلمان و نگرش آنها نسبت به آموزش تلفیقی‌ دانش‌آموزان مرزی،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که ضریب بدست آمده‌ عبارت است از /910-که این میزان رابطه معنی‌دار نسیت. در عین حال جهت بررسی رابطه تحصیلات معلمان و نگرش آنها نسبت به آموزش‌ تلفیقی دانش‌آموزان مرزی از ضریب توافق‌ C پیرسون استفاده شد که ضریب بدست‌ آمده عبارت بود از 0/30،این ضریب بدست آمده نشان از عدم نشان از عدم رابطه بین دو متغیر مذکور دارد. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که ضریب همبستگی نگرش‌ معلمان به آموزش تلفیقی با نگرش آنها با تناسب محتوای کتب درسی با شرایط ذهنی‌ دانش‌آموزان مرزی برابر با 0/751 است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.