Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 769 تا 786)

کلیدواژه ها :

ساختار عاملی ،فرم گزارش معلم ،آخنباخ ،تحلیل عاملی تأییدی ،مشکلات عاطفی-رفتاری

کلید واژه های ماشینی : عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ، ساختار عاملی فرم گزارش معلم، مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش، گزارش معلم آخنباخ با استفاده، آخنباخ، برازش مدل، سؤالات سندرمی فرم گزارش معلم، فرم گزارش معلم از برازش، مدل، برازش مدل از شاخص ریشه

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از رویکرد تحلیل‌ عاملی تأییدی به اجرا درآمد.روش:در این مطالعه از بخشی از داده‌های پژوهش مینایی(1384)،استفاده‌ شد که شامل 693 دانش‌آموز پسر و 588 دانش‌آموز دختر مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهر تهران‌ است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.برای برآورد پارامترها و برازش مدل از تابع کمترین مجذورات وزن‌دار استفاده شد.یافته‌ها:برای ارزیابی کفایت‌ برازش مدل از شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب،شاخص برازش تطبیقی،ریشه دوم‌ میانگین مجذورات پس‌مانده‌های استاندارد شده،شاخص تاکر-لویز،شاخص خوبی برازندگی و شاخص‌ تعدیل یافته خوبی برازندگی استفاده شد.نتایج نشان داد که مدل 8 عامل همبسته آخنباخ از برازش خوبی‌ باد داده‌ها برخوردار است.این یافته شاهد دیگری در زمینه روایی درونی سازه فرم گزارش معلم فراهم آورد. علاوه بر این،نتایج نشان داد که سندرمهای فرم مورد بحث همپوشی کامل با همدیگر ندارند.این مطلب‌ حاکی از این است که سندرمها واجد روایی تشخیصی هستند.نتیجه‌گیری:بطور کلی،یافته‌های پژوهش‌ بیانگر این است که ساختار عاملی فرم گزارش معلم از برازش مطلوبی برای دانش‌آموزان 6-18 سال شهر تهران دارد و ازآن می‌توان بعنوان ابزاری روا در سنجش 8 اختلال عاطفی-رفتاری استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

"در واقع، این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا ساختار عاملی سؤالات سندرمی‌ فرم گزارش معلم که آخنباخ و رسکورلا(1002)براساس یک نمونه 7344 نفری(0342 پسر و 7002 دختر)از کودکان 6-81 سال امریکایی به دست آورده‌اند،در نمونه کودکان‌ فارسی زبان،تکرار و تأیید می‌شود؟به عبارت دیگر هدف ما تعیین روایی درونی سازه‌52 سندرمهای مورد سنجش TRF است. در واقع،در پرسشنامه‌های طو لانی که برای اندازه‌گیری هر عامل از تعداد زیادی سؤال استفاده می‌شود،زمانی که سؤالات انفرادی مورد تحلیل عاملی تأییدی‌ قرار می‌گیرند،انتظار اینکه مدل موردنظر با داده‌ها برازش داشته باشد و راه‌حلهای‌ رضایت‌بخشی به دست دهد،غیرمنطقی است. سان‌ (5002)نیز برای سنجش برازش مدل در مطالعاتی از نوع مطالعه حاضر که هدف آن‌ بررسی روایی سازه ابزارهای روان‌سنجی است،شاخصهای زیر را پیشنهاد می‌کند:ریشه دوم‌ برآورد واریانس خطای تقریب‌ (RMSEA) ،شاخص تاکر-لویز43 (TLI) یا شاخص نرم نشده‌ برازش‌53 (NNFI) ،شاخص برازش تطبیقی‌ (CFI) ،شاخص مرکزی مک دونالد63 (MC) و ریشه دوم میانگین مجذورات پس‌مانده‌های استاندارد شده‌ (SRMR) . مسئله خاصی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت،آزمون تغییر ناپذیری ساختاری فرم گزارش معلم( TRF ؛آخنباخ و رسکورلا،1002)با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی است که مینایی(4831)آن را به زبان فارسی ترجمه و هنجاریابی کرده است. با عنایت‌ به کاربرد گسترده این ابزار در کشورهای مختلف(آخنباخ و رسکورلا،1002)که حاکی از سودمندی آن است توصیه می‌کنیم ویژگیها و کیفیت اندازه‌گیری‌ TRF و از جمله ساختار عاملی آن در سایر شهرها،گروههای قومی،زبانی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم‌ براساس یافته‌های حاصل از این مطالعات به یک ابزار استاندارد،معتبر و روا در زمینه‌ سنجش مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان و نوجوانان دست یابیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.