Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی در مادران کودکان با اختلال در خود ماندگی و مادران کودکان عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (1 صفحه - از 787 تا 787)

کلیدواژه ها :

ویژگیهای شخصیتی ،اختلال در خودماندگی ،سبک دلبستگی

کلید واژه های ماشینی : کودکان ، سبک دلبستگی مادران کودکان عادی ، مادران کودکان ، مادران کودکان عادی ، سبک دلبستگی ، ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی ، سبک دلبستگی در مادران کودکان ، خودمانده ، شخصیت ، روان آزردگی

هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی مادران کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده می‌باشد.روش:در راستای هدف فوق الذکر 28 کودک در خودمانده و 30 کودک عادی انتخاب شدند.از مادران این کودکان دعوت شد تا پرسشنامه شخصیت آیزنک، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال(بشارت،1379)،و پرسشنامه تاریخچه فردی(تدوین شده‌ بوسیله پژوهشگر)را پر کنند.داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره،تحلیل‌ واریانس تک متغیره،و تحلیل ممیز مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها:نتایج نشان داد که مادران‌ کودکان در خودمانده و مادران کودکان عادی در دوبعد شخصیت آیزنک یعنی درونگرایی/برونگرایی‌ و روان گسستگی/کنترل تکانه تفاوتی با همدیگر ندارند اما دو گروه در بعد روان آزردگی/پایداری‌ هیجانی متفاوت بودند.مادران کودکان در خودمانده بیشتر در بعد روان آزردگی قرار گرفتند و مادران کودکان عادی بیشتر در بعد پایداری هیجانی قرار داشتند.در متغیر سبک دلبستگی بین‌ مادران کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده تفاوتی وجود نداشت.براساس نتایج بدست‌ آمده از تحلیل ممیز که روی داده‌های حاصل از پرسشنامه تاریخچه فردی صورت گرفته است، متغیرهای مدت زمان بارداری،وضعیت روانی مادر و در دوران بارداری،وضعیت گریه و تنفس کودک‌ بعد از تولد،زمان شروع شیر دادن به کودک،سن راه رفتن،سن نگاه داشتن سر و سن کنترل ادرار و مدفوع در کودک،متغیرهای تمیزدهنده کودکان در خودمانده از کودکان عادی بودند.نتیجه‌گیری: در مادران کودکان در خودمانده،روان آزردگی بیش از مادران کودکان عادی است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها:نتایج نشان داد که مادران‌ کودکان در خودمانده و مادران کودکان عادی در دوبعد شخصیت آیزنک یعنی درونگرایی/برونگرایی‌ و روان گسستگی/کنترل تکانه تفاوتی با همدیگر ندارند اما دو گروه در بعد روان آزردگی/پایداری‌ هیجانی متفاوت بودند. براساس نتایج بدست‌ آمده از تحلیل ممیز که روی داده‌های حاصل از پرسشنامه تاریخچه فردی صورت گرفته است، متغیرهای مدت زمان بارداری،وضعیت روانی مادر و در دوران بارداری،وضعیت گریه و تنفس کودک‌ بعد از تولد،زمان شروع شیر دادن به کودک،سن راه رفتن،سن نگاه داشتن سر و سن کنترل ادرار و مدفوع در کودک،متغیرهای تمیزدهنده کودکان در خودمانده از کودکان عادی بودند. برای بررسی معناداری تفاوت دو گروه مادران در هریک از ابعاد شخصیت و سبکهای دلبستگی آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و در پیگیری آن تحلیل واریانس‌ تک متغیره مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج آن در جدول شماره 2 آمده است. جدول 2-آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت مادران‌ کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده در ابعاد شخصیت(درونگرایی)برونگرایی-روان‌ آزردگی/پایداری هیجانی-روان گسستگی/کنترل تکانه). جدول 3-آزمون تحلیل واریانس تک متغیره‌ (ANOVA) (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل داده‌ها با پیگیری آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می‌دهد که‌ تفاوت مادران کودکان عادی و مادران کودک در خودمانده در مقوله روان آزردگی/پایداری‌ هیجانی معنادار شده است. بحث و نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه نشان داد که مادران کودکان در خودمانده و مادران کودکان‌ عادی تنها در یک بعد شخصیت از دیدگاه آیزنک متفاوت بودند و آن بعد روان آزردگی/ پایداری هیجانی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.