Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 78 تا 95)

کلیدواژه ها :

عملکرد ،قابلیت یادگیری سازمانی ،روشAHP ،شرکت های کوچک و متوسط (SME)

AHP Method ،Small and Medium Enterprise ،Organizational learning Capability ،Performance

کلید واژه های ماشینی : قابلیت یادگیری سازمانی ، قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد ، ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی ، عملکرد ، بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی ، تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی ، شهرستان کرمان ، ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا ، کارکنان ، استاندارد ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان کرمان و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش عملکرد بوده‌است. در این راستا، پرسشنامۀ استاندارد ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران و(2007) و عملکرد سازمانی لی و آتوهن گیما(2001) استفاده شد.ابزار تحقیق پس از تأیید روایی و پایایی ابزار تحقیق در بین 171 شرکت مورد مطالعه، توزیع شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شد که تمامی ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SME ها تأثیر مثبت دارند. با استفاده از پرسشنامۀ دیگری که در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی تنظیم گردیده بود، عوامل شناسایی شدۀ مؤثر بر عملکرد، اولویت بندی گردید. دیدگاه سیستمی بیشترین سهم را در افزایش عملکرد شرکت های کوچک و متوسط داشت و به ترتیب، تصمیم گیری مشارکتی، فضای باز و تجربه گرایی، تعامل با محیط بیرونی و در نهایت ریسک پذیری از جمله عوامل تأثیر گذار بعدی بودند.

خلاصه ماشینی:

"هدف اساسی این تحقیق تبیین ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد SME ها و نیز تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر در عملکرد SME ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است. در این تحقیق ،با بهره گیری از ابعاد قابلیت یادگیری پیشنهاد شده به بوسیلۀ چیوا(2007)، مدل خود را طراحی می کنیم و تاپیر متغیرها بر عملکرد SME ها را می‌سنجیم؛ بنابراین، قابلیت یادگیری سازمانی را مفهومی چند بعدی شامل ابعاد باز بودن و تجربه گرایی، دیدگاه سیستمی،تعامل با محیط بیرونی، ریسک پذیری و تصمیم گیری مشارکتی تعریف می‌کنیم. نگاره3 آزمون خی2 بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته متغیرها مقدار درجه آزادی سطح معنی داری(ρ) باز بودن و تجربه گرایی ضریب کای دو پیرسون ᵃ2E527/2 138 88 000/0 تعداد داده‌های معتبر دیدگاه سیستمی ضریب کای دو پیرسون ᵃ2E901/1 138 110 000/0 تعداد داده‌های معتبر تعامل با محیط بیرونی ضریب کای دو پیرسون ᵃ2E110/2 138 110 000/0 تعداد داده‌های معتبر ریسک پذیری ضریب کای دو پیرسون ᵃ2E742/1 138 88 000/0 تعداد داده‌های معتبر تصمیم گیری مشارکتی ضریب کای دو پیرسون ᵃ2E952/1 138 88 000/0 تعداد داده‌های معتبر تعیین میزان سهم عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر SMEهای شهرستان کرمان همان طور که در بخش قبل گفته شد، برای تعیین میزان سهم هر یک از عوامل مؤثر بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نگاره4 نمایش سلسله مراتبی مدل تحقیق / قضاوت ترجیحی(مقایسات زوجی) پنج عامل تجربه گرایی، دیدگاه سیستمی، تصمیم گیری مشارکتی ،ریسک پذیری و تعامل با محیط بیرونی به عنوان عوامل موثر بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان، در پرسش نامه دوم مورد نظر سنجی قرار گرفتند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.