Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

چگونه تدریس کنیم؟ (بحثی پیرامون یکی از مشکلات اساسی ما در آموزش دینی)

نویسنده:

(2 صفحه - از 26 تا 27)

خلاصه ماشینی:

"این قبیل مطالب که در سازندگی فکری وروحی دانش‌آموز نقش بسزائی دارد باید چناندر نظام فکری او هضم شود که جزئی از بینشو تفکر او شود و این جز با درک و فهمیدن آنمطلب امکان‌پذیر نیست. اگر روش آموزشچنان باشد که بجای فهم و درک مطالب،دانش‌آموز تنها از راه تقلید به یادگیری بپردازدنه‌تنها چنان آموزشی مفید هیچ‌گونه فایده‌اینیست،بلکه بر چنان علم تقلیدی آثار سوئی نیزمترتب است که دبیران دینی ما باید با علم برچنان عواقب سوء،بشدت از آن بپرهیزند. اولین و مهم‌ترین اثر سوء این قبیل آموزشسطحی و صوری اینست که چون دانش‌آموز ازدرک و فهم مطلب بازمانده و آنرا در دستگاهادراکی خود هضم نداده است،آنرا چون باریاحساس میکند که بر ذهن او سنگینی می‌کند ولذا بطور طبیعی آنرا پس میزند و نسبت به آننفرت و انزجار پیدا می‌کند. اگر درک مطالبیکه آموزش داده میشود خارج از توان فکریدانش‌آموز باشد،او بطور طبیعی از دریافت آنعاجز خواهد بود و در نتیجه بجای درک و فهمآن به حفظ کردن آن‌که نوعی یادگیری تقلیدیو صوری است،پناه خواهد برد. بنابراین،بر معلم است که باآشنائی با«روانشناسی تفکر»از استعدادهایذهنی و عاطفی دانش‌آموزان خود که در مرحلۀخاصی ار شد قرار دارند،آشنا باشد تا بااسلوبی علمی با آنان رفتار کند و باری را کهآنان بطور طبیعی قادر بر حمل آن نیستند،بر آنها تحمیل نکند. آنچه در اینمقوله باید به آن تأکید کرد اینست که حتی اگرمواد آموزشی در سطحی فراتر از توانائی‌هایفکری دانش‌آموزان نبوده اما روش آموزشصحیح نباشد،نتیجه مطلوب حاصل نخواهدشد و دانش‌آموز بجای فهم و درکمطلب،خودبخود بطرفحفظ کردن آن سوق پیدا خواهدکرد و از دسترسی به عمق مطلب باز خواهدماند یعنی عملا آموزش در معنای حقیقی آنصورت نخواهد گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.