Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع ترانزیشن مهره کمری و ارتباط آن با کمردرد

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان شیوع ترانزیشن مهره ، میزان شیوع ترانزیشن مهره کمری ، کمردرد ، فتق دیسک ، لومباریزاسیون ، ساکرالیزاسیون ، ترانزیشن ، مرد ، شیوع ترانزیشن مهره‌ای در گروه ، ترانزیشن مهره‌ای در گروه شاهد

ترانزیشن مهره کمری که یک مشکل مطرح در بهداشت حرفه ای و پزشکی قانونی می باشد، عبارت است از ساکرالیزاسیون و لومباریزاسیون، که در 3 تا 20 درصد جمعیت عادی دیده می شود. از طرفی کمر درد یکی از مشکلات بزرگ در جامعه امروزی می باشد. اگر چه قبلا ارتباط این ناهنجاری با کمردرد، فتق دیسک بین مهره ای و جنس به طور گسترده مطالعه شده، ولی نتایج آنها ضد و نقیض است. هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع این آنومالی و ارتباط آن با متغیرهای فوق می باشد. این بررسی در 250 فرد مبتلا به کمردرد (گروه مورد) و 250 فرد غیرمبتلا (گروه شاهد) انجام شد که گروه مورد بر اساس متغیر فتق دیسک بین مهره ای به دو زیرگروه با فتق دیسک بین مهره ای (182 نفر) و فاقد فتق دیسک بین مهره ای (68 نفر) تقسیم شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 40 (20 الی 60) سال بود (نمونه گیری به روش آسان بود). هر دو گروه از نظر کلینیکی و رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان شیوع ترانزیشن مهره ای در گروه شاهد 8/8 درصد (10 نفر ساکرالیراسیون، 22 نفر لومباریزاسیون)، در گروه مـــورد 4/6 درصد (7 نفر ساکرالیزاسیون، 9 نفر لومباریزاسیون)، در هر دو گروه 6/7 درصد (16 نفر ساکرالیزاسیون، 22 نفر لومباریزاسیون)، در مردان 9/8 درصد (11 نفر ساکرالیزاسیون، 13 نفر لومباریزاسیون)، در زنان 6 درصد (6 نفر ساکرالیزاسیون، 8 نفر لومباریزاسیون)، در افراد مبتلا به کمر درد با فتق دیسک بین مهره ای 8/2 درصد (4 نفر ساکرالیزاسیون، 3 نفر لومباریزاسیون) و در افراد مبتلا به کمردرد با منشا غیرفتق دیسک بین مهره ای 6/3 درصد (3 نفر ساکرالیزاسیون 6 نفر لومباریزاسیون) بود. مقایسه یافته ها در بین دو گروه فوق نشان داد که بین ترانزیشن مهره ای (ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون) با کمر درد (P=%3988)، فتق دیسـک بین مهــره ای (P=%2123) و جنس (P=%2778) از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری می شود این ناهنجاری را در صورتی می توان به عنوان علت کمر درد در نظر گرفت که سایر عوامل ایجاد کننده آن رد شده باشد و لذا در ایجاد کمر درد و فتق دیسک بین مهره ای نفش ندارد

خلاصه ماشینی:

"اگرچه قبلا ارتباط این ناهنجاری با کمردرد،فتق دیسک بین مهره‌ای و جنس به‌طور گسترده مطالعه شده،ولی نتایج‌ رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان شیوع ترانزیشن مهره‌ای در گروه شاهد 8/8 درصد(10 نفر ساکرالیراسیون،22 درصد(6 نفر ساکرالیزاسیون،8 نفر لومباریزاسیون)،در افراد مبتلا به کمردرد با فتق دیسک بین مهره‌ای 8/2 درصد(4 نفر ساکرالیزاسیون،3 نفر لومباریزاسیون)و در افراد مبتلا به کمردرد با منشأ غیرفتق دیسک بین مهره‌ای 6/3 درصد(3 نفر نظر گرفت که سایر عوامل ایجادکننده آن رد شده باشد و لذا در ایجاد کمردرد و فتق دیسک بین مهره‌ای نقش ندارد. ارتباط بین ناهنجاری فوق و کمردرد بررسی شده نشان‌ درصد شیوع ترانزیشن مهره‌ای در کل افراد مورد مطالعه 6/7 ناهنجاری فوق در این گروه 8/8 درصد،2/5 درصد(13 نفر) نمودار 1-توزیع فراوانی مطلق ترانزیشن مهره‌ای در دو گروه مورد(مبتلا به کمردرد)و شاهد(غیرمبتلا)و شاهد(غیرمبتلا)که‌ نمودار 2-توزیع فراوانی مطلق لومباریزاسیون در دو گروه مورد(مبتلا به کمردرد)و شاهد(غیرمبتلا) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-توزیع فراوانی مطلق ساکرالیزاسیون در دو گروه مورد(مبتلا به کمردرد)و شاهد(غیرمبتلا) گروه مبتلا به کمردرد براساس متغیر فتق دیسک بین مهره‌ای‌ در این بررسی درصد فراوانی ناهنجاری فوق در کل افراد (4/6 درصد)بوده و بین ناهنجاری فوق و کمردرد ارتباط معنی‌ در بیماران مبتلا به اسپوندلیت در کره 5 درصد بیشتر از لومباریزاسیون دیده شده است. ترانزیشن مهره‌ای در گروه مبتلا به کمردرد که فتق دیسک‌ بین مهره‌ای داشتند با گروه مبتلا به کمردرد غیرفتق دیسک‌ اما در مورد نقش این آنومالی در کمردرد و دیسک بین مهره‌ نمودار 6-توزیع فراوانی مطلق ساکرالیزاسیون در گروه مورد(کمردردی)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.