Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین ارتباطات و معادلات همبستگی بین شاخصهای تن سنجی anthropometric به تفکیک جنس در کودکان 4-1 ساله مهد کودکهای شمال شهر تهران

نویسنده:

(6 صفحه - از 27 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : کودکان، سنی، دور باسن، دور کمر، وزن، دور بازو، شاخصهای تن سنجی به تفکیک، تن سنجی به تفکیک جنس، همبستگی، دور

تعیین اندازه های ابعاد بدن و شاخص های تن سنجی یکی از معیار های مهم برای ارزیابی رشد جسمانی و تغذیه ای در کودکـان می باشد: رشد کودکـان در 1 تا 2 سالگی سریع بوده ولی بعد از 2 سالگی کمتر می شود، تغییراتی که در قد، وزن، دور بازو ، دور کمر، دور باسن تا 5 سالگی ایجاد می شود، برای تعیین تغییرات در ابعاد بدن و وضعیت رشد و تغذیه، شاخص های مناسبی می باشند، از طرفی تعیین ارتباط و همبستگی بین ابعاد بدن، کاربرد زیادی در بخش های مختلف تحقیقـاتی دارد، همچنین افزایش دورسر نشان دهنده رشد مغز است: این تحقیق در سال 1378 بر روی 1060 کودک 1 تا 4 ساله که 529 نفر دختر و 531 نفر پسر بودند، انجام گرفت. بررسی در مهد کودک های تهران و به روش مطالعه مقطعی صـورت پذیرفـت. در این مطالعه قد، وزن، دور بازو ، دور سینـه ، دور سر، دور باسن ، دورکمر مورد اندازه گـیری قرار گرفت. داده ها با نـرم افـزار spss تحـتWindows ، تجزیه و تحلیـل آماری شدند و P<0.05 معنی دار تلقی شد: میانگین و انحراف معیار ابعاد تعیین گردید سپس اختلاف میانگین ابعاد مختلف بدن به تفکیک گروه های سنی و جنسی محاسبه شد و از آزمون آنالیز واریانس (Variance Analysis) برای تعیین معنی دار بودن آن استفاده گردید و نحوه ارتباط اندازه ها با همبستگی (Regresion) مشخص شد: در پسران و دختران یک ساله، اختلاف میانگین تمام شاخـص ها، غیر از وزن معنی دار بود .در گروه سنی دو ساله میانگـین دور سینه ،دور بازو ، دور کمر، به تفکیک جنس معنی دار نبود: در گروه سنی سه سـاله، میانگین دور باسن و در گروه سنی چهار ساله، میانگین وزن معنی دار بود.

خلاصه ماشینی:

"تعیین اندازه‌های ابعاد بدن و شاخص‌های تن سنجی یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی رشد جسمانی و تغذیه‌ای در کودکان می‌باشد. این تحقیق در سال 1378 بر روی 1060 کودک 1 تا 4 ساله که 529 نفر دختر و 531 نفر پسر بودند،انجام گرفت. ابعاد تعیین گردید سپس اختلاف میانگین ابعاد مختلف بدن به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی محاسبه شد و از آزمون آنالیز واریانس‌ جدول 1-توزیع فراوانی و مطلق نسبی میانگین سن کودکان مورد بررسی به تفکیک جنس 1-اختلاف میانگین قد و وزن دور سر دور باسن در تمام گروههای سنی معنی‌دار است. 6-اختلاف میانگین دور باسن بین گروههای a/b/c/d معنی دار است. 7-اختلاف میانگین دور باسن بین گروههای‌سنی 2 و 4 ساله معنی دار است. جدول:2-میانگین و انحراف معیار وزن،قد،دور بازو،دور سر،دور سینه،دور کمر و دور باسن کودکان پسر به تفکیک سن 1-اختلاف میانگین قد و وزن و دور سر و دور باسن در تمام گروههای سنی معنی دار است. 2-اختلاف میانگین دور سینه در گروههای a/b/c/d معنی دار است. 2-اختلاف میانگین دور سینه در گروههای a/b/c/d معنی دار است. 3-اختلاف میانگین دور کمر در گروههای a/b/c/d معنی دار است. 3-اختلاف میانگین دور کمر در گروههای a/b/c/d معنی دار است. جدول:3-میانگین و انحراف معیار قد،وزن،دور بازو،دور سر،دور سینه،دور کمر،دور باسن،کودکان دختر به تفکیک سن (به تصویر صفحه مراجعه شود) -6 ساله انجام گرفته است(8)نشان می‌دهد که دور کمر در دختران بیشتر از پسران است و در 5/7،5/10،5/12،5/3 سالگی اختلاف معنی‌دار وجود دارد که در تحقیق حاضر نیز دور باسن در گروه سنی 3 و 4 ساله معنی‌دار بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.