Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی شاخص های مقیاس وبومتریک در دانشگاه ها مقاله

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (‎20 صفحه - از 75 تا 94 )

چکیده:

تار جهانگستر، تبدیل به یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در عصر حاضر شدهاست که با ایجاد تغییر در روشهای ارتباطی میان محققان، برای استفاده علمی گسترش یافته است و موتورهای کاوش تجاری ابزارهای اصلی برای شناسایی این اطلاعات هستند. در حقیقت وب مجموعهای بسیار پیچیده، از کلیه انواع اطلاعاتی است که به وسیله افراد متفاوت تولید میشود و توسط کاربران مختلف مورد جستجو قرار میگیرد. از اواسط سال 1990 تلاشهای چشمگیری برای بررسی ماهیت و خصوصیات وب جهانگستر با بکارگیری روش اطلاعسنجی جدید برای فضای محتویات آن، ساختار پیوندها و موتورهای کاوش صورت پذیرفت. معیارهای وبومتریک دانشگاهها مشابه ضریب تاثیرگذاری مجلات است. معیارهای وبومتریک میزان ارجاعات به صفحات وب را مورد ارزیابی قرار میدهد، در واقع، شاخصهای وبومتریک به این دلیل تعریف شدهاند که التزام موسسههای آموزش عالی و دانشگاهها را نسبت به انتشار وب نشان دهند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی میباشد. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونهگیری طبقهبندی شده سهمیهای بین 355 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای منتخب فوقالذکر توزیع گردید. تجزیه و صورت گرفته است. یافتههای SPSS تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار 16 پژوهش بیانگر آن است که، هیچکدام از دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخصهای مقیاس وبومتریک در جایگاه مناسبی قرار ندارند (پایینتر از میانگین).

کلیدواژه ها:

ارزیابی ، دانشگاه ها ، وبومتریک


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.