Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی انواع مشکلات و اختلالات روانی دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاه های دولتی تهران

نویسنده:

کلیدواژه ها :

مشکلات و اختلالات روانی ـ آموزشی ،اختلالات خلقی ،اضطراب ،متغیرهای جمعیت‌شناسی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره، دانشجویان، مراکز مشاوره، انواع مشکلات و اختلالات روانی، مراجعه‌کننده، بررسی انواع مشکلات و اختلالات، اختلالات روانی دانشجویان، مراکز مشاوره دانشگاه‌های دولتی تهران، مشکلات، مراکز مشاوره دانشگاه تهران

هدف از تحقیق حاضر، بررسی انواع مشکلات و اختلالات روانی دانشجویان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود؛ که برای کامل‌تر شدن کار، این پژوهش در دو بخش پرونده‌ها و مراجعان حضوری به‌اجرا درآمد. در این مقاله، نتایج مربوط به بخش اول تحقیق گزارش خواهد شد. در بخش اول، اطلاعات مربوط به 1907 نمونه از پرونده‌های بایگانی‌شده مراجعان به مراکز مشاوره دانشگاه تهران که ازطریق پرسشنامه صورت گرفته و به‌کمک همکاران طرح تکمیل شده بود، بررسی شد.تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که رایج‌ترین مشکل این دانشجویان، مشکلات روانی و سپس آموزشی و تحصیلی است. از میان اختلالات روانی با استفاده از تشخیص روان‌پزشک و روان‌شناس مرکز، اختلالات خلقی و سپس اضطراب بیشترین فراوانی و درصد را داشتند (6/37 و 5/27 درصد). در بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیت‌شناسی (سن، جنس، وضعیت تأهل، اشتغال، رشته تحصیلی، محل سکونت و وضعیت تحصیلی) و انواع مشکلات و اختلالات، با آزمون «خی‌دو»، معلوم شد که ارتباط بین تمامی متغیرهای جمعیت‌شناسی موردنظر و انواع مشکلات دانشجویان معنادار بوده است. لکن در خصوص رابطه بین انواع اختلالات روانی و این متغیرها، فقط «خی‌دو» مربوط به جنسیت معنادار شده و در مورد وضعیت تأهل، نتیجه معنادار نشده است. در سایر متغیرهای جمعیت‌شناسی نیز به‌دلیل کثرت خانه‌ها با فراوانی کمتر از 5، امکان بررسی وجود نداشته است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج آزمون‌های «مجذور خی دوطرفه» ارتباط بین گروه‌های تحصیلی، سن، جنسیت، وضعیت تأهل دانشجویان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره، با انواع مشکلات آنها انواع‌متغیرهایگروه تحصیلی سن جنسیت وضعیت‌تأهل موگرافیک علوم فنی- علوم هنر زیر20 21تا بالای دختر پسر مجرد متأهل انواع‌مشکلات انسانی مهندسی پایه سال 25سال 26سال آموزشی - فراوانی 166 100 196 10 76 112 38 185 222 396 40 تحصیلی 94/5 39/5 55/10 54/0 58/6 70/9 29/3 22/10 27/12 23 32/2 سکونت فراوانی 9 3 6 2 8 7 4 10 23 15 2 48/0 16/0 32/0 11/0 69/0 60/0 35/0 55/0 27/1 87/0 12/0 خانوادگی فراوانی 122 56 104 4 32 112 52 144 144 191 75 57/6 02/3 60/5 22/0 77/2 69/9 50/4 96/7 96/7 09/11 36/4 اجتماعی فراوانی 22 11 30 3 10 23 5 21 56 67 4 172 59/0 62/1 16/0 87/0 99/1 43/0 16/1 09/3 89/3 23/0 اقتصادی فراوانی 46 9 53 4 15 26 11 23 56 95 10 48/2 48/0 85/0 22/0 29/1 25/2 95/0 82/1 36/4 52/5 58/0 جسمانی فراوانی 32 39 19 3 12 31 18 16 76 65 16 72/1 10/2 02/1 16/0 04/1 68/2 56/1 88/0 54/2 78/3 27/9 اشتغال فراوانی 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 17/0 33/0 41/0 12/0 اعتقادی فراوانی 0 0 0 0 2 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 17/0 17/0 0 0 28/0 30/0 0 روانی - فراوانی 283 305 184 16 139 292 128 212 565 639 82 رفتاری 24/15 42/16 91/9 86/0 03/12 28/25 08/11 71/11 32/31 13/37 76/7 سایر فراوانی 4 0 6 0 0 0 0 5 5 10 0 22/0 0 32/0 0 0 0 0 28/0 28/0 58/0 0 جمع فراوانی 794 523 598 42 294 605 256 629 1181 1490 231 37/37 16/28 3/33 27/2 44/25 36/52 2/22 75/34 60/62 57/85 86/24 فراوانی‌کل 1857 1155 1810 1721 درصد کل 100 100 100 100 خی‌دودر 05/0=2 c78/140=2 c66/27=2 c7/88=2 c17/70=2c معناداربودن‌یانبودن معنادار است معنادار است معنادار است معنادار است شایان ذکر است که به‌دلیل تنوع رشته‌های موجود در دانشگاه، تمامی آنها در چهار گروه علوم انسانی، فنی‌ـ مهندسی، علوم پایه و هنر طبقه‌بندی شده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.