Skip to main content

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

این نشریه از تاریخ 1391/02/27 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه بوعلی سینا
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2252-0740
e-ISSN
2322-4975
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه بوعلی سینا
تلفن
38291129(081)
دورنگار
38291276(081)
آدرس اینترنتی
https://rjhll.basu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول
غلامرضا شعبانی بهار
سر دبیر
امید طبیب زاده
هیئت تحریریه
کتر محمد راسخ مهند، دکتر حسن رضایی باغ بیدی، دکتر محرم رضایتی کیشه خاله، دکتر اسماعیل شفق، دکتر علی باقر طاهری نیا، دکتر امید طبیب زاده، دکتر محمد عموزاده، دکتر عامر قیطوری، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر فرامرز میرزایی
مدیر اجرایی
صفانه صادقیان
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
یوسف آرام
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
majale.pajooheshy@mail.com
آدرس
همدان، چهاراه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشردانشگاه،دفتر نشریه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/12/28