Skip to main content

مطالعات هنر بومی

دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه مازندران
عنوان قبلی
هنر و فن
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2476-3756
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
تلفن
011-35302717
دورنگار
011-35302717
آدرس اینترنتی
http://artech.journals.umz.ac.ir
صاحب امتیاز
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران
مدیر مسئول
ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺳﺘﻤﯽ
سر دبیر
رﺿﺎ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ
هیئت تحریریه
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﭘﺎﮐﺰاد ، دﮐﺘﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻻﯾﯽ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺳﺘﻤﯽ،دﮐﺘﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎنﮐﺎﺷﻔﯽ، دکتر ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻓﺮ، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮی، دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺳﻮل ﻣﻮﺳﻮیﺣﺎﺟﯽ، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻬﺮآﻓﺮین
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
وﺣﯿﺪ ﺣﯿﺪرﻧﺘﺎج
ویراستار فارسی
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺮدار
ویراستار انگلیسی
ﺑﺎﻗﺮ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
پست الکترونیک
Artech@umz.ac.ir
آدرس
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸــﮕــﺎه، ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، ﻃﺒﻘـﻪ اول، دﻓـﺘـﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮ و ﻓﻦ
تاریخ ثبت در پایگاه
1395/02/23