Skip to main content

مجلات

(39 عنوان)


اخلاق پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار 1401 - شماره 47
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جستارهایی در فقه پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 8
 • وابسته به :
  جامعه المصطفی العالمیه

خانواده درمانی کاربردی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402، دوره چهارهم - شماره 4
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی مطالعات زنان

زیست فناوری گیاهان دارویی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 14
 • وابسته به :
  پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان

پژوهنده

 • آخرین شماره :
  بهمن و اسفند 1395 - شماره 114
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی

مدیریت بهداشت و درمان

 • آخرین شماره :
  زمستان 1402، سال چهاردهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

علوم غذایی و تغذیه

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402- شماره 80
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آسیب شناسی گفتار و زبان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

طب جانباز

 • آخرین شماره :
  Winter 2024, Volume 16 - Number 1
 • وابسته به :
  پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402، دوره یازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شناخت و کاربرد گیاهان دارویی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1388 - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

آموزش و سلامت جامعه

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400، دوره هشتم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اسلام و سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402، دوره هشتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بابل

روانشناسی و علوم تربیتی در هزاره سوم

 • آخرین شماره :
  زمستان 1402 - شماره 30

طب انتظامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، سال نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقا ت کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا

پژوهش های سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 31
 • وابسته به :
  کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران

تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 20

قرآن و طب

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 24
 • وابسته به :
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فرهنگ و ارتقاء سلامت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402- شماره 24

دانش سلامت و دین

 • آخرین شماره :
  تیرماه 1403 - شماره 70

پژوهش در دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار 1403 - شماره 38
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 • آخرین شماره :
  مهر و آبان 1402، دوره شانزدهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»

پزشکی قانونی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402، سال بیست و نهم - شماره 110
 • وابسته به :
  سازمان پزشکی قانونی کشور

دانش و تندرستی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395 - شماره 38
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شاهرود

اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شاهد

فقه پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 44
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهشنامه حلال

 • آخرین شماره :
  زمستان 1401، دوره پنجم - شماره 4
 • وابسته به :
  مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

توانبخشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 95
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 24
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات علوم قرآن ،حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

 • آخرین شماره :
  زمستان 1401، دوره ششم - شماره 4
 • وابسته به :
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیریت سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 92
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهداشت مواد غذایی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402- شماره 51
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

خانواده و بهداشت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402- شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

طب سنتی اسلام و ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402، سال چهاردهم - شماره 2
 • وابسته به :
  فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Research & Health

 • آخرین شماره :
  Summer 2015 - Number 13
 • وابسته به :
  Gonabad University of Medical Sciences

Journal of Motor Control and Learning

 • آخرین شماره :
  Summer 2023, Volume 5 - Number 3

Behavioral Science

 • آخرین شماره :
  Autumn 2023, Volume 17 - Number 3
 • وابسته به :
  Baqiyatallah University of Medical Sciences

Journal of Physical Activity and Hormones

 • آخرین شماره :
  Summer 2020, Volume 4 - Number 3
 • وابسته به :
  Islamic Azad University-Shiraz Branch

Iranian Rehabilitation Journal

 • آخرین شماره :
  March 2023, Volume 21 - Number 1
 • وابسته به :
  University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences