Skip to main content

26 مجله


پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 11
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره14
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء چهارم)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 15

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1394، دوره ی هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

حرکت

 • آخرین شماره :
  بهار 1388 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، دوره دهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 34
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم زیستی ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، دوره دهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 40
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت و توسعه ورزش

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 41
 • وابسته به :
  وزارت ورزش و جوانان

مطالعات روانشناسی ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 26
 • وابسته به :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 23
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 12

مطالعات مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهمن و اسفند 1397 - شماره 52
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ورزش و علوم زیست حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار