Skip to main content

29 عنوان


پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400- شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء اول)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1401- شماره 26
 • وابسته به :
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 48
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400- شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

حرکت

 • آخرین شماره :
  بهار 1388 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400، دوره سیزدهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 46
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

روان شناسی ورزش

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 35
 • وابسته به :
  انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 18
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

علوم زیستی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400، دوره سیزدهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1401 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400 - شماره 51
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت منابع انسانی در ورزش

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت و توسعه ورزش

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 54
 • وابسته به :
  وزارت ورزش و جوانان

مطالعات روان شناسی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400- شماره 37
 • وابسته به :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1401 - شماره 32
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1401 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه بيرجند

مطالعات مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  فروردین و اردیبهشت 1400- شماره 65
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ورزش و علوم زیست حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

Journal of Exercise Science and Medicine

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2020, Volume 12 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران