Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کار آفرینی در دانش آموزان

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 16 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 164 تا 187)

کلیدواژه ها : جو سازمانی ،روحیة کارآفرینی ،جو مدرسه

کلید واژه های ماشینی : جو سازمانی ،روحیه کارآفرینی ،مقطع متوسطه شهر اصفهان ،روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان ،روحیة کارآفرینی ،جو سازمانی مدرسه ،مدرسه با روحیه کارآفرینی ،متوسطه شهر اصفهان ،مقطع متوسطه ،روحیة کارآفرینی در دانش‌آموزان ،شهر اصفهان ،کارآفرینی در دانش‌آموزان ،مدرسه با روحیة کارآفرینی ،جو مدارس ،مدرسه با روحیه ،ایجاد روحیه کارآفرینی رابطه ،انگیزه پیشرفت ،متوسطه ،پرسشنامه جو سازمانی ،بررسی رابطه جو ،جو سازمانی با روحیة ،روحیه کارآفرینی رابطه ،مدارس دخترانه مقطع متوسطه ،شاخصهای روحیه کارآفرینی ،دبیرستانها در ایجاد روحیة ،دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان ،مدارس متوسطه شهر اصفهان ،روحیة ،کارآفرینی در دانش‌آموزان رابطه ،کنترل درونی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم و سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه‌های آماری شامل، 180 مدیر و دبیر زن شاغل در دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان و150 دانش آموز دختر پایه‌های دوم و سوم متوسطه بوده که از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده است. به منظورگردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه محقق ساختة روحیه کارآفرینی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 84/0و87/0برآورد شده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSSانجام پذیرفته و نتایج نشان داده است: 1) میان جو سازمانی و روحیه کارآفرینی در سطح 05/0P≤ رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.2) جو مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-84 بیشترگرایش به باز بودن دارد. 3) شاخصهای روحیه کارآفرینی (خلاقیت، عزت‌نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده‌نگری و خطرپذیری) در دانش‌آموزان بالاتر از میانگین است. 4) میان شاخصهای جو سازمانی (صمیمیت، عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه کارآفرینی درسطح05/0p رابطه معناداری وجود دارد، اما میان سایر شاخصهای جوسازمانی (روحیه، کناره‌گیری، نفوذ، تأکید بر تولید، مراعات) با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد. 5) میان جو هنرستانها و دبیرستانها در ایجاد روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.