Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف و مقایسه میزان تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تهران در سال تحصیلی 83- 1382

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 79 تا 96)

کلیدواژه ها : تبحر حرکتی ،دانش آموزان مقطع راهنمایی ،مهارتهای حرکتی درشت ،مهارتهای حرکتی ظریف ،نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : تبحر حرکتی ،مهارتهای حرکتی درشت ،تبحر حرکتی دانش‌آموزان دختر ،امتیاز استاندارد خرده‌آزمونهای تبحر حرکتی ،میانگین امتیاز استاندارد خرده‌آزمونهای تبحر ،استاندارد خرده‌آزمونهای تبحر حرکتی دانش‌آموزان ،تبحر حرکتی دانش‌آموزان ،امتیاز استاندارد مهارتهای حرکتی ،استاندارد مهارتهای حرکتی درشت ،مهارتهای حرکتی ظریف ،دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ،پسر مقطع راهنمایی تهران ،تبحر ،میانگین امتیاز استاندارد مهارتهای حرکتی ،مهارتهای حرکتی ،خرده‌آزمونهای تبحر حرکتی دانش‌آموزان پسر ،دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران ،خرده‌آزمونهای تبحر حرکتی دانش‌آموزان ،مقطع راهنمایی ،آزمون تبحر حرکتی ،میانگین امتیاز استاندارد خرده‌آزمونهای ،حرکتی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی ،امتیاز استاندارد ،اندام فوقانی ،امتیاز استاندارد مهارتی ،استاندارد کل آزمون تبحر حرکتی ،امتیاز استاندارد کل آزمون تبحر ،پسر مقطع راهنمایی ،حرکتی دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی ،تبحر حرکتی دانش‌آموزان پسر

رشد حرکتی انسانها دارای پتانسیل و زمانبندی منحصر به فردی است که تحت تأثیر ترکیبی از عاملهای ژنتیکی‌ و محیطی قرار دارد.به همین دلیل،آگاهی از ویژگیهای حرکتی افراد هر جامعه،می‌تواند مبنایی علمی برای‌ برنامه ریزیهای کلان در سطح آن جامعه فراهم آورد.با وجود اهمیت و ضرورت این موضوع،در ایران نیز تحقیقات کمی در این زمینه انجام گرفته‌اند.بنابراین،تحقیق حاضر به منظور توصیف ویژگیهای حرکتی‌ دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 83-1382 انجام شد. به‌منظور این زمینه‌یابی،1223 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ از منطقه 1،2،4،12،19 آموزش و پرورش انتخاب شدند و با استفاده از طرحی مقطعی مورد مطالعه قرار گرفتند.دو گروه آزمونگر،آزمون تبحر حرکتی بروئینیکس-اوزرتسکی‌1را به اجرا در آوردند.برای توصیف‌ داده‌ها و تعیین رتبهء درصدی متغیرهای متفاوت از روشهای آمار توصیفی،برای مقایسهء متغیرهای دو جنس از آزمون t مستقل و برای مستقل متغیرها در دانش آموزان پایه‌های تحصیلی و مناطق گوناگون از تحلیل واریانس‌ استفاده شد.سطح معناداری در تمام آزمونها 05/0> P بود. نتایج حاصل از آزمون تبحر حرکتی نشان دادند که امتیاز استاندارد مهارتی حرکتی درشت و ظریف،تبحر حرکتی پسران و همچنین امتیاز استاندارد حرکتی ظریف و تبحر حرکتی دختران در حد متوسط(محدودهء پایین آن)و امتیاز استاندارد مهارتی درشت دختران در حد پایین است.پسران در مهارتهای حرکتی‌ درشت به طور معناداری بهتر از دختران در مهارتهای حرکتی ظریف به طور معناداری بهتر از پسران‌ بودند،ولی بین امتیاز استاندارد کل آزمون تبحر حرکتی در دو جنس تفاوت معناداری دیده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.